ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 08:38
މާންސް އެކަޑަމިއަށް ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކުރުމަށްފަހު ޒޯރާ ހާޑްވެއާގެ ވެރިޔާ އަރީފް
މާންސް އެކަޑަމިއަށް ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކުރުމަށްފަހު ޒޯރާ ހާޑްވެއާގެ ވެރިޔާ އަރީފް
މާންސް އެކަޑަމީއަށް ސާމާނު ހަދިޔާކުރުން
މާންސް އެކަޑަމީއަށް މަތީވެރީގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި
 
ތަމްރީނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ޒޯރާ ހާޑްވެއާއިން ހަދިޔާކުރި

މަތިވެރި އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރެކްރިއޭޝަން އެން ސްޕޯރޓްސް (މާރންސް)ގެ އެކަޑަމިއަށް އެރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. އެކަޑަމީއަށް ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކުރީ ޒޯރާ ހާޑްވެއާގެ ފަރާތުންނެވެ.

ޒޯރާ ހާޑްވެއާގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކުރި ކުޅިވަރު ސާމާނުގެ ތެރޭގައި ވޮލީބޯޅަ, ފުޓްބޯޅަ, ފުޓްސަލް ބޯޅަ, ފެންފުޅި, ބޯޅަ ދާގަނޑު, ރީބއުންޑަރ, ރެފްރީ ސެޓް, ބިބްސް, އެކިސައިޒްގެ ޖަމްޕު, އެކި ސައިޒުގެ ކޯންސް އަދި މިނޫނަސް ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންވާ އެހެން ސާމާނު ހިމެނެއެވެ.

ތަކެތި ހަދިޔާކުރެއްވުމަށްފަހު ޒޯރާ ހާޑްވެއާގެ ވެރިޔާ އާދަމް އަރީފް ވިދާޅުވީ އެކަޑަމީން ކުރަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި މޮޅު ކުޅިންތެރިއަކު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ނޫންކަމަށާއި, އަޚްލާޤު ރަނގަޅު, ރިވެތި ސިފަތަކުން ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައިވާ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށެވެ. ރަށުގެ ޒުވާނުން ރަށުގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ އެމަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމަކީވެސް, އަދި އެހީވެވުމަކީވެސް ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު އުފަލެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާންސް ޖަމްއިއްޔާއިން ބުނީ ޒޯރާ ހާޑްވެއާގައި އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުން ވަގުތުން އިޖާބަދެއްވާ, އެދުނު މިންވަރަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވިކަމަށެވެ. އެހީގެ ސަބަބުން ރަށުގައި ކުޅިވަރުގެ ޒުވާން ޖީލެއް އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެކަން ފާހަގަކޮށް, އެޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ޒޯރާ ހާޑްވެއާއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

މާންސް އެކަޑަމީން މިވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެކަމަކު ކައިރި މުސްތަގްބަލް އެއްގައި އެހެން ކުޅިވަރުތަކުން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެކަމަށް މާރންސް އެކަޑަމީން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް