ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2022 | ހުކުރު 19:02
އައިއެމްއެފް
އައިއެމްއެފް
ޓްވިޓަރ
އައިއެމްއެފް/ ލަންކާ ވާހަކަތައް
އައިއެމްއެފުން ސްރީލަންކާ އާއެކު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ވާހަކަތައް ނިންމާލައިފި
 
މެއި މަހުގެ 9ން 24ށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުންތައް ނިންމާލަމުން އައިއެމްއެފްގެ ޓީމުން ވަނީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމްސިންގހަ އާއެކު އެންމެފަހު ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި

ސްރީލަންކާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިޞާދީ ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު(އައިއެމްއެފް)ން ލަންކާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ވާހަކަތައް ނިންމާލައިފިއެވެ.

މެއި މަހުގެ 9ން 24ށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުންތައް ނިންމާލަމުން އައިއެމްއެފްގެ ޓީމުން ވަނީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމްސިންގހަ އާއެކު އެންމެފަހު ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ޓެކްނިކަލް ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް އައިއެމްއެފްގެ ޓީމުން ވަނީ ލަންކާގެ ޓީމާ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. މިޓީމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ގަވަރުނަރު ނަންދަލާ ވީރަސިންގ އެވެ. މީގެއިތުރުން އައިއެމްއެފްގެ ޓީމުން ވަނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަކާއި ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރތަކާއި ވެސް ބައްދަލުކޮށްފައެވެ.

ބައްދަލުވުންތައް ނިންމާލަމުން އައިއެމްއެފުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނުފައިވަނީ ލަންކާއަށް ވަނީ އުނދަގޫ އިގްތިޞާދީ ހާލަތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިކަމަށެވެ. އަދި ބިލްތައް ދެއްކުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލާއި ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް މައްޗަށްދާ މިދަނޑިވަޅުގައި އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އަޑިއަޅާފައިވާ ލަންކާގެ އިގްތިޞާދުން އަންނަނީ ފެންނަމުންކަމަށް އައިއެމްއެފް އިން ބުނެއެވެ. ގިނަ ސަބަބުތަކަކާހެދި ތަކެތީގެ އަގު އަންނަނީ އިންތިހާއަށް އުފުލެމުންކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ފަގީރުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ހާލަތާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާކަމަށް އައިއެމްއެފްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އައިއެމްއެފްގެ ޓީމުން ވަނީ މިކަންކަމަށް ހައްލުގެނައުމަށް ޓެކްނިކަލް ޓީމުތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފައިކަމަށާއި ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ދަރަނި ދެއްކޭނެ ގޮތްތަކާއި އިގްތިޞާދު ނަގާކޮޅަށް ޖެހޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތަކެއްކޮށްފައިކަމަށެވެ. އަދި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގައި މިހާރުގެ އިގްތިޞާދީ ހާލަތު ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށާއި އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށް އައިއެމްއެފުން ބުނެއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކުން އިތުރަށް ޚަރުދަނާ ކުރަން ހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށާއި މަޝްވަރާބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކާއި އެއްގޮތަށް ރިފޯމް ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށް އައިއެމްއެފުން ބުނެއެވެ.

އައިއެމްއެފްގެ ޓީމުން ވަރަށް ގާތުން ސްރީލަންކާގެ އިގްތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ ހާލަތު ބަލަމުންދާނެކަމަށާއި އައިއެމްއެފްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ލަންކާގެ އެކި ދާއިރާތަކުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތރްތަނުގައިވެސް އައިއެމްއެފުން ލަންކާއަށް އެހީރތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާނެކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ލަންކާގެ ރައްޔިތުން ރެމިޓެންސް ފޮނުވުމުގައި ރާއްޖެ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިމިޓް މުރާޖައާކޮށް، ލުއިގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާ ދިނުމަށް އެ ގައުމުން އެދިއްޖެ
އުމުރުން ދުވަސްވީ ދިވެހިން ލަންކާގައި ދެމި ތިބެވޭނެ ހުއްދަ ލިބޭތޯ ރާއްޖޭން މަސައްކަތް ކުރަނީ
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ލަންކާގައި 7 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ރާއްޖެއާ ލަންކާއާ ދެމެދު ޤާއިމްކުރާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަނީ
ޚާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާން ގޮސްތިބި އެތައް ސަތޭކަ ލަންކާ މީހުން އަނބުރާ ގެނެވޭތޯ ލަންކާއިން މަސައްކަތް ފަށައިފި
ލަންކާގެ ޓުއަރިސްޓް ވިސާއަށް ބަދަލުތަކެއް، ނަމަވެސް ދިވެހިންނަށް އޮން-އެރައިވަލް 30 ދުވަސް ލިބޭނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އައިއެމްއެފްއިން ބުނާގޮތާއި ސަރުކާރުގެ އަމަލު ދިމާނުވޭ، މިދެވެނީ އިގްތިސާދީ ކާރިސާއަކާ ދިމާލަށް - ހަސަން ލަތީފް