ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 06:36
ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅަމުންދާ ފްލެޓްތައް
ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅަމުންދާ ފްލެޓްތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ވިނަރެސް ފްލެޓް
ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ޖުލައި މަހު އެޗްޑީސީއާ ހަވާލުކުރަނީ
 
އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މާލެއަށް ހިޖުރަކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންނަށް ބައެއް ފްލެޓްތައް ލިބޭނެ
 
ހުޅުމާލޭގައި އެންމެ އަވަހަށް މީހުން ވަންނާނީ މިހާރު މަސައްކަތް ނިމެމުން އަންނަ ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކަށް

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކުރަމުން އަންނަ ވިނަރެސް ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގައި އެންމެ އަވަހަށް މީހުން ވަންނާނީ މިހާރު މަސައްކަތް ނިމެމުން އަންނަ ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކަށް ކަމަށާއި ޖުލައި މަސް ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓަރު އެތަން އެޗްޑީސީއާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މާލެއަށް ހިޖުރަކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންނަށް ބައެއް ފްލެޓްތައް ލިބޭނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބޮޑު ބައި ލިބޭނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށްކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެއާއެކީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވަން؛ ބޮޑުބައި، ބޮޑު ޕަސެންޓޭޖެއް ލިބޭނީ ހަމަ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް. ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ވާނެ
މުހައްމަދު އަސްލަމް /މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ

އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ދޭނީ ކިހާ އަދަދެއްގެ ފްލެޓެއްކަމެއް އަދި ނުނިންމަވާކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރު ތެރޭގައި ވިނަރެސް ފްލެޓަށް އެދި ހުޅުވާލާނެކަމަށް އޭޕްރީލް މަހު ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމް ގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ސުހައިލް އަހުމަދު ވިދާޅުވިއެވެ. ސުހައިލު ވިދާޅުވީ ވިނަރެސް ފްލެޓުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ފްލެޓްތަކުގައި ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީ އެކަމުގައި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެޝަރުތުތައް ހިމެނުމަށްފަހު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފްލެޓަށް ހުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ސުހައިލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިނަރެސް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރާ 1،344 ފްލެޓް ހުންނާނީ 10 ޓަވަރަށް ބަހާފައެވެ. އަދި ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި 13 ފަންގިފިލާ ހުންނަ އިރު، ކޮންމެ އެޕާޓްމެންޓެއްގައި 3 ކޮޓަރިއާއި 3 ފާޚާނާގެ އިތުރުން ބެލްކަންޏެއް ހުންނާނެއެވެ. ވިނަރެސް ފްލެޓުތަކުގެ ޖާގަ ބޮޑުވެ، އޭގެ އަގު ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ވުރެ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ.

ވިނަރެސް އެޕާޓްމެންޓްތަކުގައި ހަތަރު ބާވަތެއްގެ އެޕާޓްމެންޓު ހުންނާނެއެވެ. އެއީ މެރީނާ ވިއު، އިނަރ ވިއު، އައުޓަރ ވިއު އަދި ސްޓޭންޑާރޑް ވިއު އެޕާޓްމެންޓުތަކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސްޓޭންޑާޑް ވިއު އެޕާޓްމެންޓުގައި ހުންނާނީ 883 އަކަފޫޓެވެ. ނަމަވެސް ބާކީ ތިން ބާވަތުގެ އެޕާޓްމެންޓުގައި 902 އަކަފޫޓު ހުންނާނެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް