ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2022 | ބުދަ 14:35
އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅު ގޮއްވާލި ހާދިސާ
ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅު ގޮއްވާލި ވީޑިއޯ ޓީވީއެމުން އެޑިޓް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު
 
ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް ވީޑިއޯއެއް އުމަރު ނަސީރަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފެއްދެވި
 
ފުލުހުންނަށް މުއާޒް ދެއްވި ބަޔާނުގައި އަލިފާން ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި

ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅު ގޮއްވާލި ހާދިސާގެ ވީޑިއޯ ހިމެނޭ ސީޑީ ހަވާލު ކުރެއްވީ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ކަމަށާއި، އުމަރަށް ވީޑިއޯ ދެއްވީ ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިން ކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމުގައި ބުދަ ދުވަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުއާޒް ވަނީ ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅޭ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދުނު ވީޑިއޯގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުއާޒް ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ގުޅުއްވައި ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅާއި ގުޅޭ އައު ހޯދުންތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ.

ރޭގަނޑު ގަޑިއެއްގައި އުމަރު ނަސީރު ގުޅުއްވި، ގުޅުއްވާފައި ވިދާޅުވި ފިނިފެންމާ ލޯންޗާ ގުޅޭ އާ ހޯދުމެއް ނުވަތަ އާ ވާހަކައެއް ހިއްސާ ކުރުމަށްޓަކައި އެބަޖެހެ އޭ ވަރަށް އަވަހަށް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްއެއް ބާއްވަން. ތިމަންނަމެން އެއްވެސް މީހަކު ނާރާނެ އޭ ބައިވެރިއެއް ނުވާނެ އޭ. މުއާއޭ ހަމައެކަނި ބައިވެރިވާނީ. ސުވާލާ ޖަވާބެއް ވެސް ނޯންނާނެ އޭ. ވަރަށް އަވަހަށް ރައީސް އޮފީހަށް އައިސްދޭށޭ. އަޅުގަނޑު ދިޔަ ތަނާހެން އަޅުގަނޑު އަތަށް ދެއްވީ ސީޑީއެއް. ދެން މީ ގޮވުމުގެ ހާދިސާ ހިނގާދިއަ ގޮތޭ. ނޫސްވެރިންނާ މި ވީޑިއޯ ހާމަކޮށްދޭށޭ. އަޅުގަނޑު އެގަޑީގައި ވެސް ދެންނެވިން މި ހަމަ ޕާސްކޮށްލެވޭނެ ނޫންތޯއޭ، ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ޕޯޑިއަމްގައި ބަހައްޓާފަ ނުބޭއްވިއަސް، އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސުވެސް ގަބޫލު ނުކުރި ހަޔާތުގައި ބޭއްވި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބަލައި ނުގަނެވުނު ޕްރެސްކޮންފަރެންސް
ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ

މުއާޒް ވިދާޅުވީ އެ ހާދިސާ ހިނގި އިރު އޭނާވެސް ހުންނެވީ އެ ލޯންޗުކޮޅުގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ ހުންނެވި ލޯންޗެއްގައި ހިނގި ހާދިސާގެ ވީޑިއޯ އޭނާ އަތަށް ދީ އެ އެޅުވި އިރު، އެވީޑިއޯގައި އަލިފާންގަނޑު ފެނުމުން ހައިރާންވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. މުއާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާގެ އަތުގެ އިސްތައްޓެއްހާ މިންވަރުވެސް އަނދާފައެއް ނުވެއެވެ. އެހާ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑެއް ފެނުމުން، އެކަމާ ސުވާލު އުފެދި ހައިރާންވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް މުއާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް އެކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ބަޔާން ދެއްވި ކަމަށާއި، އެ ބަޔާނުގައި ވެސް ލޯންޗުން އެއްވެސް ވަރަކަށް އަލިފާން ފެނިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާނެ ކަމަށް މުއާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގަ އަސްލު އުފެދުނު ސުވާލަކީ ވީޑިއޯ ކީއްވެބާއޭ އުމަރު ނަސީރަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަންވީ. ރައީސް އޮފީސް ތެރޭގައި އޮތް ވީޑިއޯ އަޅުގަނޑުގެ ވެސް އެއްވެސް ބަހެއް އެކަމުގައި ނެތި ދެން އެބޭފުޅާ އަޅުގަނޑަށް މި ދެއްވަނީ ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާށޭ، މިއޮތީއޭ ގޮވި ވީޑިއޯ. ފަހުން އަޅުގަނޑު މިކަންތައް ހޯދާ ބެލި ބެލުމުން އޭރުގައި ތިބޭފުޅުން ސުވާލުކުރައްވާ، އޭރު ޓީވީ މޯލްޑިވްސްގައި އިސްކޮށް ތިިބި ވެރިންނާ އެބޭފުޅުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ދެއްވިތޯ އުމަރު ނަސީރަށް
ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ވީޑިއޯ އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ބާރު ލިބޭ ބައެއް ވާހަކަތަކުގެ މައުލޫމާތު "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ޓީވީއެމްގެ ވީއައިޕީ އެޑިޓިންގ ބޫތު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ކަޅު ފޮތި ދަމައިގެން އެ ވީޑިއޯ އެޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އޭރު ޓީވީއެމްގައި މަސައްކަތް ކުރި ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަނީ ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ކިޔާދީފައެވެ.

މުއާޒު ވިދާޅުވީ އެވީޑިއޯއިން އަލިފާން ފެންނާތީ އެއީ ކޮންތާކުން ހޯދި ވީޑިއޯއެއްތޯ ސުވާލު ކުރެއްވުމުން އެއީ ރައީސް އޮފީހުގެ ކެމެރާއަކުން ނެގިފައިވާ ވީޑިއޯ އެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް އޮފީހުގެ އެއްވެސް މުއައްޒަފަކު ހުޅުލެއިން، މާލެއަށް އަންނަންދެން ކެމެރާ ރިކޯޑް ކޮށްގެން ހުންނާނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ވެސް މުއާޒް ވަނީ މި ވީޑިއޯ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ، އުމަރު ނަސީރަށް ކުރެއްވި ތުހުމަތުތަކަށް އުމަރު ނަސީރު ވެސް އޭރު ރައްދު ދެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މުއާޒާ ޙަވާލުކުރެއްވި ވީޑިއޯއަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ ކެމެރާއަކަށް ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށާއި، އެއީ ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮވި ޙާދިސާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެކުލަވާލެއްވި ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ވީޑިއޯއެއް ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅުގެ ހާދިސާގެ އަޑު އަނެއްކާވެސް ގަދަވެފައި ވަނިކޮށް، 21 މެއި 2022 ގައި ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ މުއާޒް ދައްކަވަމުން ދާ ވާހަކަތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

މުއާޒަކަށް އެ ލޯންޗުން އަލިފާން ފެނުނު ކަމަކަށް ނުވި. ދެން މި ގަބޫލުކުރެވެނީ އެކްސްޕްލޯޝަނެއް ހިނގައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަލިފާން އެކުލެވެން ވާނޭ. އަލިފާން ނެތިއްޔަކާ ލޯންޗު ގޮވީއަކީ ނޫން. މީހަކަށް ގެއްލުމެއްވެސް ނުވޭ. މިވަރުގެ ކަންތައް މި ސަރުކާރުން އެންޓަޓެއިން މިކުރަނީ. މިވަރުގެ ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޝަރީއަތުގެ ތެރެއިން އެންޓަޓެއިން މިކުރަނީ. އެއީ ދައުލަތުގެ ހައްގެއް ނޫން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު "ފިނިފެންމާ"ގައި، ބޮމެއް ގޮއްވާލާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 28، 2015ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
13%
0%
38%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި