ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2022 | ބުދަ 11:42
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރެއްވުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރެއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ނައިފަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫއު
އަސްލަމް ޝިޔާމަށް- ނައިފަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫއަކީ ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ފަށްޓަވައި ނިންމެވި މަޝްރޫއެއް، އޮޅުވާނުލައްވާ
 
ނައިފަރުގެ ހައުސިން މަޝްރޫއަކީ މި ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއެއް
 
ކަމުގެ ހަގީގަތް އޮޅޭގޮތަށް ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި
 
އެ މަޝްރޫއުގެ ކްރެޑިޓް މި ސަރުކާރުން ނަގަން މަސައްކަތްކުރަނީ ނޫންކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި

ނައިފަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫއަކީ ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުގައި ފަށްޓަވައި ނިންމެވި މަޝްރޫއެއް ކަަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ، ނައިފަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫއާ ގުޅޭގޮތުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ކުރެއްވި ސުވާލަކާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ނައިފަރުގެ ހައުސިން މަޝްރޫއަކީ މި ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޝިޔާމްވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ނައިފަރުގެ ހައުސިން މަޝްރޫއަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއެއްކަމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެކަމުގެ ކްރެޑިޓް މި ސަރުކާރުން ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނައިފަރުގެ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައި އޮތީ ވޭތުވެދިޔަ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރެއްގައެއް ނޫން. އެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި އޮތީ މި ސާރުކާރުން
މުހައްމަދު އަސްލަމް / ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދެއްވުމަށް ހިތުލައި، އެކަން އިއުލާންކޮށް ހައްދަވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނައިފަރުގެ މަޝްރޫއަކީ ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ފަށައި، ނިންމި މަޝްރޫއެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މަޝްރޫއުގެ ކްރެޑިޓް މި ސަރުކާރުން ނަގަނީ ނޫން ކަން މިނިސްޓަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފު ކޮށްދެއްވީ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކަމުގެ ހަގީގަތް އޮޅޭގޮތަށް ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގައިވެސް މިތިބެނީ އުންމީދެއްގައި، އިއުލާން ކުރުކުމާއި ހިތު އެޅުމާއި، އެބާވަތުގެ ކިތަންމެ ކަމެއް ހިނގަމުންދޭ
މުހައްމަދު ނަޝީދު / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ނައިފަރުގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ ކައުންސިލުން ކަމަށާއި، އެކަމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ދައުރެއް ނެތްކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު އަސްލަމްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެރަށުގައި އިމާރާތްކުރި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތަޅުދަނޑި އެރަށު ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 19ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ނައިފަރުގައި 100 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ އިމާރާތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އާރްސީސީއާ ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ 2021 އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ މަސައްކަތް އާރްސީސީއާ ހަވާލުކުރީ 72.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ. އެއީ 330 ދުވަހުގެ ތެރޭ މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

މިއީ 1000 އަކަފޫޓުގެ 3 ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމެންޓްތަކެކެވެ. މިއީ ސަރުކާރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރި މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް