ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2022 | ހޯމަ 16:19
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
މަޖިލިސް
މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު
އިންޑިއާ ބޯޓަކަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެއްނުވާނެ - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ
 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އިންޑިއާ އޮންނައިރު، އިންޑިއާ ސަރަހައްދުގައި މަސްބާނާނަމަ އެއީ، ރާއްޖޭގެ އުތުރުން މަސްބާނައި ނަގަނީކަމަށް ވެދާނެ
 
އިންޑިއާގެ ބޯޓު ގިނަވުމުގެ ޝަކުވާއެއް ކޯސްޓްގާޑުން ފާހަގަކޮށްފައެއް ނެތް

އިންޑިއާ ބޯޓު ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ގަވާއިދުގެ ބޭރުން މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދީފައި ނޯންނާނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ބައިގައި، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ދެންނެވި ސުވާލަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް މިނިސްޓަރަށް ދެންނެވި ސުވާލަކީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރ މަހުގައި ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ސުވާލެކެވެ. އެއީ "މިތާ އުތުރުން އެއޮއް މަސްބާނައި ނަގަނީއޭ އިންޑިއާ ބޯޓުފަހަރުން" ވިދާޅުވެފައިވާތީ އެކަން ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 3 ޑިސެމްބަރ 2021ގަ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފަ އެބަވޭ، "މިތާ އުތުރުން އެއޮއް މަސްބާނާ ނަގަނީއޭ އިންޑިއާ ބޯޓުފަހަރުން". މިނިސްޓަރ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެދެއްވަބައްލަވާ، އިންޑިއާ ބޯޓުފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ގަވާއިދުގެ ބޭރުން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދީފަ ވާނެތޯ؟ އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްބާނަމުންދާ އިންޑިއާ ބޯޓެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ، އެ ނުފެންނަކަމަށް ހަފާދަ ދޫކޮށްލާނެ ހާލަތެއް އަންނާނެތޯ؟
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ހުސައިން ވިދާޅުވީ، އެ ސުވާލުގެ ކުރު ޖަވާބަކީ، ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އިންޑިއާ އޮންނަ އިރު، އިންޑިއާ ސަރަހައްދުގައި މަސްބާނާނަމަ އެއީ، ރާއްޖޭގެ އުތުރުން މަސްބާނައި ނަގަނީ ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއަކީ އުތުރުގައި އެއް ބޯޑަރެއް ހިއްސާކުރާ ބައެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ސަރަހައްދާ ދޭތެރޭގައި 200 މޭލެއް ނޯންނަ ކަމަށެވެ.

އެއަށްވުރެ މާ ކުޑަކުޑަ ސަރަހައްދެއް އޮންނަނީ. 30 އެތައް މޭލެއް ދެ ގައުމުގެ ބޯޑަރު ގޮސް ބައްދަލުކުރޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝަކުވާ ލިބޭ މަސްވެރިންގެ ކިބައިން، އިންޑިއާގެ ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ވާހަކައާ، އަދި ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދު ކައިރިއަށް އަންނަ ވާހަކަ. ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް ދޯނިފަހަރުގަވެސް މިދެންނެވި ވެސެލް ޓްރެކް ހަރުކޮށްފައި ހުންނާތީ، އިންޑިއާގެ ބޯޑަރުގެ ތެރެއަށް ބައެއް ފަހަރު އޮޅިގެން ވަދޭ. ވަދެފަ އެކަން އެނގުނީމަ ނިކުންނަށްވެސް ނިކުމޭ. އެކަމަކު އިންޑިއާގެ ބޯޓު ގިނަވުމުގެ ޝަކުވާއެއް ކޯސްޓްގާޑުން ފާހަގަކޮށްފައެއް ނެތް. އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެގެން މަސްވެރިކަން ކުރާކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ކޯސްޓްގާޑުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައެއް ނުވޭ.
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ގާނޫނު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓަމުން ދާނެކަމަށެވެ. އަދި ބަލަހައްޓައި ބޯޓު ފަހަރު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ބަނދަރަކަށް ގެނެސް، ޕޮލިހާ ހަވާލުކޮށް، އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކުރު ޖަވާބަކީ، ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ވަކި ގައުމެއްގެ އުޅަނދެއްވީމައި ގާނޫނުން ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުކޮށް ދޫނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވަކި ގައުމެއްގެ ބޯޓެއް ވީމައި ދޫކޮށްލަން ގާނޫނު ތަންނުދޭކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނު 2019 އޮގަސްޓުގައި އަމަލުކުރަންފެށިފަހުން 8 އުޅަނދު ހިފަހައްޓައި، އޭގެތެރެއިން 5 އުޅަނދަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ގާނޫނުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް، އެއީ ކޮން ގައުމެއްގެ ކާކުގެ ކޮން ދޯންޏެއްތޯ ނުބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަސްވެރިން މުޒާހަރާކުރަން ޖެހުނީ ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ނުކުރާތީ، ސަރުކާރުން ތިބީ މަސްވެރިންނަށް އިޖާބަ ދޭ ގޮތަކަށް ނޫން - ޒިޔާދު
ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިން ފިރުމާފައި މަގާމު ލިބުނީމަ ދައްކަނީ ވަޅިން ބިރު!
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ލޭނު އެޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދޭ، އަދި ހުއްދަ ދީފަ އެއް ނުވާނެ - މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް
ޝިޔާމުގެ "ބޯކޮޅު ވަތަށް". މަސްވެރިން ރަތަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސް ނަންގަވައިގެން މަސްވެރިންނަށް ހުޅުމާލޭން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ޝެޑްތަކުން ވިއްކާ އަގަށް ހެޔޮ ކޮށްފި
ބޮޑު ކަންނެލީގެ އަގު ބޮޑު ކުރެވޭކަށް ނެތް، މިފްކޯ އަށް ބޮޑުކަންނެލި ކިރޭކަށްވެސް ނެތް: މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް
ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޑިމާންޑަށް ސަރުކާރުގެ ފެހި ސިގްނަލެއް ލިބެންދެން 1 ނަންބަރު ޖެޓީގައި މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދާނެ