ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 06:59
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ
ބީބީސީ
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނީ "ޑިޕްލޮމަސީ" ގެ މަގު އިޚުތިޔާރުކޮށްގެން: ޒެލެންސްކީ
 
ރަޝިޔާގެ ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި އެންމެފަހުން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވާހަކަތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު
 
ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ހަނގުރާމައިގެ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ގިނަ ލޭ އޮހޮރުވުންތަކެއް ހިނގާނެކަމަށް
 
ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެވޭނީ މަޝްވަރާގެ މޭޒުންކަމަށް

ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރެއިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނީ ހަމައެކަނި "ޑިޕްލޮމެސީ"ގެ މަގު އިޚުތިޔާރުކޮށްގެންކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ޤައުމީ ޓީވީން ރައްޔިތުންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވަމުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތަކާއި ދެކޮޅަށް ޔޫކްރެއިން އަށް ނަސްރުލިބޭނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެވޭނީ މަޝްވަރާގެ މޭޒުންކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރެއިންއާ ދެމެދު ކުރިޔަށްދިޔަ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް މެދުކެނޑިފައިވާއިރު ރަޝިޔާއިން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ލުހާންސްކް ސަރަހައްދަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުންނެވެ. ދެކުނު ސިޓީއެއްކަމުގައިވާ މަރިޕޯލްގައި ހިނގަމުންދިޔަ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ހުއްޓުމާއެކު ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތަކަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަލާތައް އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި ބާރުގަދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެސަރަހައްދުގެ ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާއިން އަންނަނީ އެސަރަހައްދު ސުންނާފަތިކުރަމުންކަމަށެވެ.

ޓީވީން ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ހަނގުރާމައިގެ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ގިނަ ލޭ އޮހޮރުވުންތަކެއް ހިނގާނެކަމަށެވެ. އަދި ހަމަލާތައް ކުރިޔަށްދާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް މިކަން ނިމުމަކަށް އަންނާނީ އެކަށީގެންވާ "ޑިޕްލޮމެސީ" ގެ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަންކަން ގޮސްގެންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ތިބީ ދޫދޭ ގޮތަކަށް ނޫންކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިންގެ ފަރާތުން ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މިކައިލޯ ޕޮޑޯލްޔަކް ވިދާޅުވީ ވާހަކަތައް އޮތީ މެދުކެނޑިފައި ކަމަށެވެ. ބުދަ ދުވަހު ކްރެމްލިންގެ ސްޕޯކްސްމަން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވީ ވާހަކަތައް ކުރިޔަށްގެންދަން ބޭނުންނުވަނީ ޔޫކްރެއިން ކަމަށެވެ. ރަޝިޔާގެ ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި އެންމެފަހުން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވާހަކަތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ހަނގުރާމައަށް ނިމުމެއް އަންނާނެކަމުގެ އެއްވެސް ކޮޅެއް ފެންނަމުންނުދާއިރު އެމެރިކާއިން އަންނަނީ އަސްކަރީ ގޮތުންނާއި އިގްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިންސާނީ ވަސީލަތުގެ ގޮތުން ޔޫކްރެއިން އަށް ކެނޑިނޭޅި އެހީދެމުންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވަނީ ޔޫކްރެއިންއަށް 40 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިނުމަށް ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް މަސް ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ހަތިޔާރު އެޅި އުޅަނދުތަކާއި ވައިގެ މަގުން ދިފާއުކޮށްދޭނެ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް