ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 20:17
އޭޕްރިލް މަހު އިންޑިއާއިން ވަނީ ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ތެލަށް ހަރަދުކުރަން 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ލައިނެއް ފޯރުކޮށްދީފައި
އޭޕްރިލް މަހު އިންޑިއާއިން ވަނީ ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ތެލަށް ހަރަދުކުރަން 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ލައިނެއް ފޯރުކޮށްދީފައި
އިންޑިއާއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން
އިންޑިއާއިން ލަންކާއަށް އިތުރު 40،000 ޓަނުގެ ޑީސެލް ފޯރުކޮށްދީފީ
 
އިންޑިއާއިން ލަންކާއަށް 40،000 ޓަނުގެ ޑީސެލް ފޯރުކޮށްދީފައި ވަނީ އެގައުމުން ލަންކާއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުން
 
މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު އިންޑިއާއިން ވަނީ ލަންކާއަށް 400،000 ޓަނުގެ ޑީސެލް ފޯރުކޮށްދީފައި
 
ޖެނުއަރީން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އިންޑިއާއިން ލަންކާއަށް ގާތްގަނޑަކަށް 3.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައި

އިންޑިއާއިން ލަންކާއަށް އިތުރު 40،000 ޓަނުގެ ޑީސެލް ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އިންޑިއާއިން ލަންކާއަށް 40،000 ޓަނުގެ ޑީސެލް ފޯރުކޮށްދީފައި ވަނީ އެގައުމުން ލަންކާއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުންނެވެ. އޭޕްރިލް މަހު އިންޑިއާއިން ވަނީ ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ތެލަށް ހަރަދުކުރަން 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ލައިނެއް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އިންޑިއާއިން ލަންކާއަށް އިތުރު ޑީސެލް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ ލަންކާގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުންނެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު އިންޑިއާއިން ވަނީ ލަންކާއަށް 400،000 ޓަނުގެ ޑީސެލް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ލަންކާގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ވަނީ އިންޑިއާއިން ލަންކާއަށް ހަނޑޫ، ބޭސް އަދި ހިކި ކިރު ހިފައިގެން އަންނަ ބޯޓެެއް މިހަފުތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު ލަންކާއަށް ދާނެ ކަަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 9،000 މެޓްރިކްޓަނުގެ ހަނޑޫ، 200 މެޓްރިކްތަނުގެ ހިކި ކިރު އަދި 24 މެޓްރިކްޓަނުގެ ބޭސް ހިމެނޭކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މިއީ ޖުމްލަ 5.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެވެ.

ލަންކާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކާރިސާގައި މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީއިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އިންޑިއާއިން އެގައުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 3.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް