ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2022 | ހުކުރު 13:18
ބާޒާރުމަތި ފިހާރަތައް
ބާޒާރުމަތި ފިހާރަތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ލެވީ ނެގުން
ފިހާރަތަކުން ދޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަށް 2 ރުފިޔާ ޗާޖު ކުރަނީ
 
13 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް އުފައްދައި ބާޒާރަށް ނެރުން މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފައި
 
ބައެއް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ލެވީ ނެގުން އިސްތިސްނާވޭ

ފިހާރަތަކުން ވިޔަފާރިކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ލެވީގެ ގޮތުގައި 2 ރުފިޔާ ނެގޭގޮތަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާޝިދެވެ. ރާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި މި ބިލުގައިވާގޮތުން މި ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ލެވީގެ ގޮތުގައި 2 ރުފިޔާ ނަގަންޖެހެއެވެ.

Advertisement

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ލެވީ ނެގުން އިސްތިސްނާވެއެވެ. އެއީ:

  • ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކުން ދޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު
  • ބަންދުނުކޮށް ހުންނަ ތާޒާ މަސް އަޅާ ކޮތަޅު
  • ބަންދުނުކޮށް ހުންނަ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އަޅާ ކޮތަޅު
  • 50 އަށްވުރެ ގިނަ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ހިމެނޭ ކޮތަޅު ބޮނޑި
  • ކުނި މެނޭޖްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު

ޕްލްސްޓިކް ކޮތަޅުން ލެވީ ނަގަން ފެށުމާއެކު އެ ފީ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކުންވެސް މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް މި ބިލުގައިވެއެވެ. އަދި ލެވީ ނެގުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދު، ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީރާއިން އެކުލަވާލަން ޖެހެއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ. މިގޮތުން ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ އެއްޗެހީގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިގޮތުން 13 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް އުފައްދައި ބާޒާރަށް ނެރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖޫން އެކަކުން ފެށިގެން އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ ޕްލާސްޓިކްގެ ތެރޭގައި ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ، 30 ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެެ ކުދި ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު ހިމެނެއެވެ. 1 ޑިސެމްބަރ 2022ން ފެށިގެން، އުފެއްދުން މަނާ އަދި 01 މަރޗް 2023ން ފެށިގެން ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 50 މައިކްރޯންއަށްވުރެ ތުނި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
33%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް