ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 17:37
ތުރުކީގެ ރައީސް ތޮއްޔިބު އުރުދުޣާން
ތުރުކީގެ ރައީސް ތޮއްޔިބު އުރުދުޣާން
އަލްޖަޒީރާ
ފިންލޭންޑް އާއި ސްވިޑްން ނޭޓޯއާ ގުޅުން
ފިންލޭންޑް އާއި ސްވިޑްން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ތުރުކީގެ ޖަވާބަކީ ނޫނެކޭ: އުރުދުޣާން
 
މީގެ ކުރިންވެސް އެކި ފަހަރުމަތިން އުރުދުޣާން ވަނީ ފިންލޭންޑް އާއި ސްވިޑްން އިން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް އެގައުމުގެ ތާއީދު ނުލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ފިންލޭންޑް އާއި ސްވިޑްން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ތުރުކީގެ ޖަވާބަކީ ނޫނެކޭކަމަށް އެކުވެރި ގައުމުތަކަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ތޮއްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އުރުދުޣާން މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެކި ފަހަރުމަތިން އުރުދުޣާން ވަނީ ފިންލޭންޑް އާއި ސްވިޑްން އިން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް އެގައުމުގެ ތާއީދު ނުލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޓެރަރިސްޓުން އެގައުމާއި ހަވާލުނުކޮށް ނޭޓޯ އާ ގުޅެން ތުރުކީގެ ތާއީދު ހޯދަން އަޔަސް، ސްވިޑްން އާއި ފިންލޭންޑަށް ތާއީދު ނުލިބޭނެ ކަމަށް އުރުދުޣާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން ވަނީ ސްވިޑްން އާއި ފިންލޭންޑްގައި ތިބި ޓެރަރިސްޓުން އެގައުމާ ހަވާލުނުކޮށް، ނޭޓޯ އާ ގުޅުމަށް ތާއީދު ހޯދަން އެދެގައުމުގެ މަންދޫބުން ތުރުކީއަށް ގޮސްގެންވެސް ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ތުރުކީއިން ބުނަނީ ސްވިޑްން އާއި ފިންލޭންޑުން ދަނީ އެގައުމުން ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ބަލާ ބަޔަކަށް އެގައުމުގައި ހިމާޔަތް ދެމުންކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރުދިސްތާން ވޯކާސް ޕާޓީ (ޕީކޭކޭ) ގްރޫޕްގެ މީހުންނާ ފަތުހުﷲ ގުލެންގެ މީހުންނަށް އެދެގައުމުން ހިމާޔަތްދޭ ކަމަށް ތުރުކީއިން ބުނެއެވެ.

އުރުދުޣާން ވަނީ ތުރުކީގެ ބޯޑަރު ޓެރަރިސްޓުންގެ ފަރާތުން ރައްކާކުރުމަކީ އެގައުމުން ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ނަގާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތުރުކީއިން ކުރުދީ ގްރޫޕާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ދުވަހަކުވެސް ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަށާއި ސީރިއާގެ ކުރުދީ ގްރޫޕް ވައިޕީޖީ އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައިވެސް އެޖަމިއްޔާގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އުރުދުޣާން ވަނީ ތުރުކީއަށް ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން މުހިންމުވާނީ އެގައުމުން ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭ ކަންކަމަށް އެޖަމިއްޔާ ކުރާ އިޙްތިރާމުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނޭޓޯއަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޖަމިއްޔާއަކަށްވާއިރު، އެގައުމުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުނުވާނެ ކަންކަމަށް އާއެކޭ ނުބުނެވޭނެ ކަމަށް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްވިޑްން އަދި ފިންލޭންޑް އިން ވަނީ ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމަށް ބުދަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައެވެ. ތުރުކީގެ ތާއީދު އެގައުމަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި މި ދެގައުމަށް ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި