ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2022 | އަންގާރަ 15:11
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕުޓިން
ނޭޓޯއިން ސްވިޑްން އަދި ފިންލޭންޑްގައި އަސްކަރީ މަރުކަޒުތައް ގާއިމުކޮށްފިނަމަ މަޑުން ނޯންނާނަން: ޕުޓިން
 
ފިންލޭންޑް އަދި ސްވިޑްންއިން ނޭޓޯއާ ގުޅުމުގައި ރަޝިއާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވި
 
ނޭޓޯގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތައް ގާއިމުކުރުން ފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެކަން ރަޝިއާއިން ބަލައިގަންނާނީ އެޤައުމަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވި
 
ޕުޓިން ވަނީ ފިންލޭންޑް އަދި ސްވިޑްންއިން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ހުށަހެޅުމަކީ ރަޝިއާއަށް ނުރައްކާވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ނޭޓޯއިން ފިންލޭންޑް އަދި ސްވިޑްންގައި އަސްކަރީ މަރުކަޒުތައް ގާއިމުކޮށްފިނަމަ ރަޝިއާއިން މަޑުން ނޯންނާނެކަމަށް އެޤައުމުގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކަލެކްޓިވް ސެކިއުރިޓީ ޓްރީޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން (ސީއެސްޓީއޯ)ގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މޮސްކޯގައި އޮތް ޚާއްސަ ކޮންފެރެންސްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޕުޓިން ވަނީ ފިންލޭންޑް އަދި ސްވިޑްންއިން ނޭޓޯއާ ގުޅުމުގައި ރަޝިއާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެދެޤައުމުގައި ނޭޓޯގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތައް ގާއިމުކުރުން ފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، އެކަން ރަޝިއާއިން ބަލައިގަންނާނީ އެޤައުމަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ ފިންލޭންޑް އަދި ސްވިޑްންއިން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ހުށަހެޅުމަކީ ރަޝިއާއަށް ނުރައްކާވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެޤައުމުތަކުގައި ނޭޓޯގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޙަރަކާތްތެރިވާން ފަށައި އަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް ފުޅާކުރަން ފަށައިފިނަމަ، އެއީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށްބަލައި ރަޝިއާއިން މަޑުން ނޯންނާނެ ކަމަށްވެސް ޕުޓިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ ރަޝިއާއިން ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލާނީ ސީދާ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބިނާވާނީ އެޤައުމަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލުގެ ބާވަތައް ބެލުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ކޮންފެރެންސްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޕުޓިން ވަނީ ނޭޓޯ ފުޅާކުރުމަކީ އެމެރިކާގެ ޖިއޯޕޮލިޓިކަލް އިންޓެރެސްޓްގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޕުޓިން ވަނީ ނޭޓޯ މިހާރު ވަނީ އެއް ޤައުމެއްގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރަން ގެންގުޅޭ ހަތިޔާރަކަށް ވެފައިކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަސްރަހުގެ ސަލާމަތައް ނުރައްކާވެފައިވާ ކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާން ޑްމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވަނީ ފިންލޭންޑް އަދި ސްވިޑްްންއިން ނޭޓޯއާ ގުޅޭތީ އެޤައުމުން ކަންބޮޑުނުވާ ކަމަށާއި އެ ދެޤައުމުން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ގާތުން ބަލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެދެޤައުމުން ނޭޓޯއާ ގުޅުމުން އަންނާނެ ބަދަލުތަކަށް ހޭނި ޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކުރަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު، ސަރްގެއި ރިޔަބްކޮވް ވަނީ ފިންލޭންޑް އަދި ސްވިޑްންއިން ނޭޓޯއާ ގުޅެން ނިންމުމަކީ ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެޖަމިއްޔާއާ ގުޅުނަސް އެދެޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރަށް ރަނގަޅު ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ސްޓްރެޓެޖިކް ލޭންޑްސްކޭޕަށް އެހާ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަންދެން ރަޝިއާއިން މަޑުން ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް