ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2022 | ބުދަ 13:44
އަލިފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓޭޓް އޮފް ދި އާރޓް ޓިވެޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ވީ އަވަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އަލިފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓޭޓް އޮފް ދި އާރޓް ޓިވެޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ވީ އަވަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ސްޓޭޓް އޮފް ދި އާރޓް ޓިވެޓް ސެންޓަރ
އަލިފުށީގައި އަޅާ ސްޓޭޓް އޮފް ދި އާރޓް ޓިވެޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
 
އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްގައި 58 ދަރިވަރުންގެ ޖާގަ ހުންނާނެ
 
އެއްފަހަރާ 150 ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެވޭނެ ކެޕޭސިޓީ މި އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ހުންނާނެ
 
މި އިންސްޓިޓިއުޓްގައި އަޅާ ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި 20 ދަރިވަރުންގެ ޖާގަ ހުންނާނެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް އަމާޒުކޮށް މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދޭ މަރުކަޒުތައް ބިނާކޮށް ހިންގުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ރ. އަލިފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓޭޓް އޮފް ދި އާރޓް ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް އެޑިކުއޭޝަން ޓްރައިނިންގ (ޓިވެޓް) ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ވީ އަވަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަލިފުށީ ޕޮލިޓެކްނިކް ކެމްޕަސްގެ ބިމާ، އެބިމުގެ ހުޅަނގުން އޮތް ބިން ހިމެނޭގޮތަށް އޮތް 38،328 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއްގައެވެ. ޓިވެޓް ސެންޓަރު އިމާރާތުގައި 3 ބުރިއަށް ވާ ގޮތަށް އިންސްޓިއުޓް ބްލޮކަކާއި، 1 ބުރީގެ ބޯޓްޔާޑަކާއި 2 ބުރީގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކަކާއި 2 ބުރީގެ އެކްޓިވިޓީ އޭރިއާއެއް ހިމެނޭނެއެވެ.

މި އިންސްޓިޓިއުޓްގައި އަޅާ ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި 20 ދަރިވަރުންގެ ޖާގަ ހުންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެއްފަހަރާ 150 ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެވޭނެ ކެޕޭސިޓީ މި އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ހުންނާނެއެވެ. އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްގައި 58 ދަރިވަރުންގެ ޖާގަ ހުންނާނެއެވެ.

ރ.އަލިފުށީ ޓިވެޓް ސެންޓަރު ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ ބޯޓް ބިލްޑިން ދާއިރާގެ އެކި ލެވެލްތަކުގެ ކޯސްތަށް ހިންގުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ވޮކޭޝަނަލް ކޯސްތައްވެސް މި އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement

މި ސްޓޭޓް އޮފް ދި އާރޓް ޓިވެޓް ސެންޓަރުގައި ބޯޓްޔާޑަކާއި ކާޕެންޓްރީ ވޯކްޝޮޕަކާއި މެޝިން ވޯކްޝޮޕަކާއި މަލްޓި-ޕާޕަސް ވޯކްޝޮޕެއްގެ އިތުރުން ހަ ކްލާސް ރޫމާއި އާއި. ސީ. ޓީ ލެބޯޓަރީއެއް ހުންނާނެއެވެ. އަދި އިދާރީ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚާއްޞަ އޭރިއާއަކާއި ސްޓާފް ރޫމަކާއި ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚާއްޞަ އޭރިއާގެ އިތުރުން އޮޑިޓޯރިއަމްއަކާއި މީޓިންގ ރޫމްތަކާއި ސްޓަޑީ ރޫމްތަކާއި ލައިބްރަރީ ވެސް ހުންނާނެއެވެ. މި ސެންޓަރު ގާއިމްކުރެވޭ އިރު، ދަރިވަރުން ބޭތިއްބުމަށް، 58 ދަރިވަރުންގެ ޖާގައިގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކަކާއި ދަރިވަރުންގެ ކެއިން ބުއިމުގެ ކަންކަމަށް ކިޗަން އަދި ޑައިނިންގ އޭރިއާއެއްގެ އިތުރުން ލޯންޑްރީއާއި ކޮމަން ރޫމްސް އަދި ސްޓަޑީ ރޫމްތައްވެސް ހުންނާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް، ދަރިވަރުންގެ ސިއްޚީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެކި ކަހަލަ ކުޅިވަރުކުޅެވޭނެ އެކްޓިވިޓީ ސެންޓަރަކާއެކު ޖިމްއެއް ހުރުމާއެކު ނަމާދުކުރާނެ ތަނަކާއި ފާޚާނާއާއި ލިފްޓްވެސް ހުންނާނެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ވީ އަވަރ އިންވެސްޓްމެންޓަށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވަނީ 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

މިތަނުގެ ބިމުގެ ބޮޑުމިނުގައި 38328 އަކަފޫޓް ހުންނާނެއެވެ. ބިލްޓް-އަޕް އޭރިއާގެ ތެރެއިން އިންސްޓިޓިއުޓް ބޮލޮކުގައި 7580.59 އަކަފޫޓް، ބޯޓްޔާޑުގައި 3991.58 އަކަފޫޓް އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކުގައި 10290.62 އަކަފޫޓް ހުންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކްޓިވިޓީ އޭރިއާގައި 6183.22 އަކަފޫޓް، އެކޮމޮޑޭޝަން ދަރިވަރުންގެ ޖާގަައިގެ ގޮތުގައި 58 ދަރިވަރުންނަށް އެއްފަހަރާ ތިބެވޭނެ ޖާގަ ހުންނާނެއެވެ. މި ތަން ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކީ ބޯޓް ބިލްޑިންގ ދާއިރާއިން ވޮކޭޝަނަލް ކޯސްތައް ހިންމުމަށެވެ.

މި ސެންޓަރުގައި 6 ކްލާސް ރޫމް، އައި.ސީ.ޓީ ލެބޯޓަރީ، ބޯޓް ޔާޑް، ކާޕެންޓްރީ ވޯކްޝޮޕް، މެޝިން ވޯކްޝޮޕްގެ އިތުރުން މަލްޓި-ޕާޕަސް ވޯކްޝޮޕް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސާވިސަސް، ސްޓާފް ރޫމާއި ސްޓޫޑަންޓް ސަރވިސަސް އަދި މީޓިންގ ރޫމެއް ހުންނާނެއެވެ. އަދި ސްޓަޑީ ރޫމާއި ފިރިހެން އަދި އަންހެން ކުދިންނަށް ނަމާދުކުރެވޭ ގޮތަށް ވަކި ރޫމްތަކާއި، ލައިބްރަރީ، އޮޑިޓޯރިއަމް، ފާޚާނާ (ފިރިހެން އަދި އަންހެން) އަދި ސްޓޯރ ރޫމާއި، ސްޓޫޑަންޓް އެކޮމޮޑޭޝަންގެ އިތުރުން 2 މީހުންގެ ޝެއަރިންގ އަދި 4 މީހުންގެ ޝެއަރިންގ ރޫމް (އެޓޭޗް ޓޮއިލެޓާއެކު) ހުންނާނެއެވެ. އަދި ބަދިގެއާއި އަދި ކާގެ އޭރިއާ އާއި ލޯންޑްރީ، ސްޓަޑީ ރޫމް އަދި ކޮމަން ރޫމްސްގެ އިތުރުން އެކްޓިވިޓީ ސެންޓަރ އަދި ޖިމް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި