ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 23:46
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫއްޕައް ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖްތަކުގެ ސްކްރީންޝޮޓްތައް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫއްޕައް ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖްތަކުގެ ސްކްރީންޝޮޓްތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
މެއި 6ގެ ހަމަލާ
އަޅުގަނޑު މަރާލަން ރޭވި ރޭވުން ފޮރުވަން ސަރުކާރަށް ވާގިދެއްވާ އެއްބޭފުޅަކީ އަދުން ހުސައިން – ނަޝީދު
 
އަވަހާރަކޮށްލަން ރޭވި ރޭވުން ފޮރުވަން ސަރުކާރަށް ވާގިދެއްވާ އެއް ބޭފުޅަކީ ތި ބޭފުޅާ (މެންބަރު ޝަހީމް) އާއި އާރުކާޓީ ކަމަށް މާތް ރަސްކަނލާގެ ގަންދީ ހުވާކުރެއްވި
 
މެއި 6ގެ ހަމަލާ ފޮރުވުމުގައި ސަރުކާރަށް ވާގިދެއްވާ އެއްބޭފުޅަކީ އަދުންގޭ ހުސައިން
 
މެންބަރު ޝަހީމް ތި ހުންނަވަނީ އެކަން ފޮރުވަން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި

މެއި 6 ގެ ހަމަލާގައި، އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލަން ރޭވި ރޭވުން ފޮރުވަން ސަރުކާރަށް ވާހިވެދެއްވާ އެއް ބޭފުޅަކީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ތުހުމަތު ކުރެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫއްޕަށް ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާއި ގުޅޭ ތަހުގީގަކީ ހަމައެކަނި މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމްގެ ކަމެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހުންނަވަނީ އެކަން ފޮރުވަން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މި މެސެޖާއި ގުޅިގެން މެންބަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އެއީ އޭނާ ކުރައްވާ ތަހުގީގެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ނުހިގާނަމަ ޖޭއެސްސީ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލަންވާނެ ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ޝަހީމްގެ މެސެޖަށް ރައްދު ދެއްވާ ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެއީ ޝަހީމް ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޝަހީމް ވަނީ އޭނާއަށް އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވޭނެ މީހެއް ނޫންކަން ރައީސް ނަޝީދަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް އެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާތީ އެ ވާހަކަފުޅު ދަންނަވާ ކަމަށާއި، އެކަން ފޮރުވުމުގައި ސަރުކާރަށް ވާގިދެއްވާ އެއްބޭފުޅަކީ އަދުންގޭ ހުސައިން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މި ތުހުމަތާއެކު މެންބަރު ޝަހީމް ދެން ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ "އަޅޭ" އެކަންޏެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުއްވި އިތުރު މެސެޖެއްގައި ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް އެނިގިވަޑައިގަންނަވާ މިންވަރުން، އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލަން ރޭވި ރޭވުން ފޮރުވަން ސަރުކާރަށް ވާގިދެއްވާ އެއް ބޭފުޅަކީ ތި ބޭފުޅާ (މެންބަރު ޝަހީމް) އާއި އާރުކާޓީ ކަމަށް މާތް ރަސްކަލާގެ ގަންދީ ހުވާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މި ވާހަކައަށް ރައްދުދެއްވާ މެންބަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މީހެއްގެ ބޮލުގައި ކަމެއް އަޅުވާލަންވެސް ހައްދެއް އޮންނަންވާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރުމަކުން އަޅުވަންޖެހޭ ބަދުނާމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން ރައީސް ނަޝީދުވެސްވަނީ ވަނީ ހައްދެއް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އަނިޔާވެރިކަމަށް ވެސް ހައްދެއް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ދައްކަވަނީ މީހަކު މަރަން އުޅުނު ވާހަކަ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދުގެ ރަސްމީ ނޫން ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނި 6 މެއިގެ ހަމަލާގެ ޕްރިލިމިނަރީ ތަހުގީގު ބިނާކޮށްފައިވަނީ އެ ހަމަލާ ދިންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ތަހުގީގެއް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ އެންމެ ގޯސްގޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ފަންޑުކުރި މީހަކު ނެތިއްޔާ 6 މެއިގެ ހަމަލާގައި ހިމެނޭ ހއ. މޮޅަދޫ ބަހާރުގޭ އަބްދުﷲ އަލި މަނިކު ޖަލުގައި ހުއްޓާ ދޫކޮށްލި ގޮތް އަދި ސަބަބު ބަލަން މިހާރު މާބޮޑަށް މުހިންމުވެއްޖެ ކަމަށާއި، ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީމް ކުރެއްވި ޓްވީޓަކަށް ވެސް ނަޝީދު ވަނީ ކޮމެންޓް ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވަނި ދައުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ފާތިހް އަކީ ބޮންގޮއްވާލި މީހާ ކަމަށެވެ. އެކަން ކޮށްފައި މާފަންނު ބޮޑިބަތް ޕާކަށް ދިޔުމުން އޭނާއަށް އެހެން ގަމީހެއް ގެނެސްދިން ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި އިން މީހާ ކަމަށެވެ. ފާތިހު އަކީ ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އުޅުނު މީހެއް ކަމަށާއި، އޭނާ ޕޮލިހުން ވަކިކުރީ ބޮމުގެ ފަހުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ގެ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން އަދުން ހުސެންގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ރާއްޖެ އެމްވީ އިން ހުސެންއާއި ގުޅާލުމުން ފޯނު ނުނަންގަވާ ބިޒީ ކޮށްލެއްވީއެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި