ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 19:47
ޖަރުމަނު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބާރބެލް ބަސް
ޖަރުމަނު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބާރބެލް ބަސް
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނުގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޔޫކްރެއިނަށް
ޖަރުމަނުގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޔޫކްރެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
އެކަމަނާ ޔޫކްރެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި މިވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވް އަށް ކުރެށްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި

ޖަރުމަނު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބާރބެލް ބަސް ޔޫކްރެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑެނިސް ޝްމިހަލް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އެކަމަނާ ޔޫކްރެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި މިވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވް އަށް ކުރެށްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެބޭފުޅުން ވަނީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ހަނދާންތައް އައުކުރައްވާފައެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ މިދަނޑިވަޅުގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެކަމަނާ ވަޑައިގެންނެވީތީ ޔޫކްރެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ އެކަމަށްޓަކާ އެކަމަނާ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޖަރުމަނުން ޔޫކްރެއިނަށް ހަނގުރާމައިގެ ބަރު ހަތިޔާރު ދޭން ނިންމާފައިވާތީ އެކަމަށް އޭނާ ވަނީ ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.

ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޖަރުމަނުން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ހަތް ސެލްފް-ޕްރޮޕެލްޑް ހޮވިޓްޒަރ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކްރިސްޓީން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ޖަރުމަނުން ވަނީ އެގައުމުގެ ނާޒީ ތާރީހުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ހަނގުރާމައަކަށް ބަރުހަތިޔާރު ނުފޮނުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. ޖަރުމަނުން މިސިޔާސަތާ އިދިކޮޅަށް ޔޫކްރެއިނަށް ބަރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައި މިވަނީ މިހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން ބޭރުގެ ގައުމުތަކުންނާ އާންމުންގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދިޔަ ޕްރެޝަރާއެކު ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި އޭނާގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް އާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުގައި މި މިބަރު ހަތިޔާރުތަކުގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް އެހަތިޔާރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުގައި ހޮވިޓްޒަރއަށް ބޭނުންވާ ވަޒަން އެގައުމުން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭން ވަޒަންތައް ހުސްވުމުން އެވަޒަން ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ދެން ކުރަންޖެހޭނީ ޔޫކްރެއިންގެ ސަރުކާރާ ޖަރުމަނުގެ ވަޒަން އުފައްދާ ކުންފުންޏާ ގުޅިގެންނެވެ.

ޔޫކްރެއިން އިން ވަނީ އެގައުމަށް 12 ހޮވިޓްޒަރ ފޯރުކޮށްދޭން އެދިފައެވެ. އަދި މިބަރު ހަތިޔާރުތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދީ އެހަތިޔާރުތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އަވަސް ޓްރެއިނިންގ އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ދިނުމަށް އެގައުމުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމައްޗާ ދެކުނުގައި ދޭން ފެށި ހަމަލާތައް ވަރުގަދަވާން ފެށުމާއެކު ހަނގުރާމައިގެ ބަރު ހަތިޔާރު ހޯދުމަށް ޔޫކްރެއިނަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކުގައި އެގައުމުން ދަނީ އެދެމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ގިނަ ބަރު ހަތިޔާރަކީ ސޯވިއެޓްގެ އުފެއްދުންތަކެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާ އާއި ބައެއް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން މިހާރު ދަނީ ހުޅަނގުން އުފައްދާފައިވާ ބަރު ހަތިޔާރު ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް