ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2022 | ހުކުރު 21:55
ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުމަކީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހާއްސަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް އެކަށޭނަ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ
ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުމަކީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހާއްސަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް އެކަށޭނަ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމާގައި ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި
 
ރަޝިއާއިން ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށްބުނެ ގައުމުތަކުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކައަކީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައި
 
ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުމަކީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހާއްސަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝްއާއި އެކަށޭނަ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އެގައުމުން ބުނޭ
 
ޔޫކްރެއިން އާ ދެކޮޅަށް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ

ޔޫކްރެއިންގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމާގައި ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން އެލްކްސީ ޒެއިޓްސެވް ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އެގައުމުން ޔޫކްރެއިން އާ ދެކޮޅަށް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެގައުމުން ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށްބުނެ ގައުމުތަކުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކައަކީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެލްސްކީ ވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުމަކީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހާއްސަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން އާއި އެކަށޭނަ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ ނިއުކްލަރ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްފި ނަމަ އެއްވެސް ބަޔަކު މޮޅު ނުވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ބޭނުން ކުރަން ރަނގަޅު ހަތިޔާރު ނޫން ކަމަށް ރަޝިއާއިން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފި ނަމަ ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތައް އެގައުމަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ކަމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގައި އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ހިންގާ ކަންތައްތައް ހުޅަނގުން ހަރުކަށިކޮށް ކުށްވެރިކޮށްފައިވާއިރު، އެގައުމުތަކުން ވަނީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގާކަމުގެ ތުހުމުތަތުތައް ކޮށްފައެވެ. އަދި ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރާއި ބަޔޮލޮޖިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާ ނިއުކްލަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމުގެ ތުހުމަތުތައްވެސް ހުޅަނގުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް މިހުރިހާ ކަމަކަށް ރަޝިއާއިން ބުނަނީ ނޫނެކޭ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
57%
0%
0%
14%
0%
29%
ކޮމެންޓް