ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2022 | ހުކުރު 20:40
ޖަރުމަނުން ވަނީ އެގައުމުގެ ނާޒީ ތާރީހުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ހަނގުރާމައަކަށް ބަރުހަތިޔާރު ނުފޮނުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލާފައި
ޖަރުމަނުން ވަނީ އެގައުމުގެ ނާޒީ ތާރީހުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ހަނގުރާމައަކަށް ބަރުހަތިޔާރު ނުފޮނުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލާފައި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޖަރުމަނުން ޔޫކްރެއިނަށް ހަނގުރާމައިގެ ބަރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދެނީ
 
ޖަރުމަނުން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ހަތް ސެލްފް-ޕްރޮޕެލްޑް ހޮވިޓްޒަރ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައި
 
ޔޫކްރެއިނަށް ބަރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭނެކަން ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކްރިސްޓީން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައި
 
ޖަރުމަނުން ވަނީ އެގައުމުގެ ނާޒީ ތާރީހުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ހަނގުރާމައަކަށް ބަރުހަތިޔާރު ނުފޮނުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލާފައި

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިނަށް އެހީވުމަށް ޖަރުމަނުން އެގައުމަށް ބަރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޖަރުމަނުން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ހަތް ސެލްފް-ޕްރޮޕެލްޑް ހޮވިޓްޒަރ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކްރިސްޓީން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ޖަރުމަނުން ވަނީ އެގައުމުގެ ނާޒީ ތާރީހުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ހަނގުރާމައަކަށް ބަރުހަތިޔާރު ނުފޮނުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. ޖަރުމަނުން މިސިޔާސަތާ އިދިކޮޅަށް ޔޫކްރެއިނަށް ބަރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައި މިވަނީ މިހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން ބޭރުގެ ގައުމުތަކުންނާ އާންމުންގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދިޔަ ޕްރެޝަރާއެކު ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ޖަރުމަނުން ހަތް ސެލްފް-ޕްރޮޕެލްޑް ހޮވިޓްޒަރ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައި މިވަނީ ނެދަރލޭންޑްވެސް ޔޫކްރެއިނަށް ފަސް އަރޓިލަރީ ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވަނިކޮށެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ އޭނާގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް އާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން މި މިބަރު ހަތިޔާރުތަކުގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް އެހަތިޔާރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ހޮވިޓްޒަރއަށް ބޭނުންވާ ވަޒަން އެގައުމުން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭން ވަޒަންތައް ހުސްވުމުން އެވަޒަން ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ދެން ކުރަންޖެހޭނީ ޔޫކްރެއިންގެ ސަރުކާރާ ޖަރުމަނުގެ ވަޒަން އުފައްދާ ކުންފުންޏާ ގުޅިގެންނެވެ.

ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ނެދަރލޭންޑްސްގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ވާގިވެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިން އިން ވަނީ އެގައުމަށް 12 ހޮވިޓްޒަރ ފޯރުކޮށްދޭން އެދިފައެވެ. އަދި މިބަރު ހަތިޔާރުތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދީ އެހަތިޔާރުތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އަވަސް ޓްރެއިނިންގ އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ދިނުމަށް އެގައުމުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމައްޗާ ދެކުނުގައި ދޭން ފެށި ހަމަލާތައް ވަރުގަދަވާން ފެށުމާއެކު ހަނގުރާމައިގެ ބަރު ހަތިޔާރު ހޯދުމަށް ޔޫކްރެއިނަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކުގައި އެގައުމުން ދަނީ އެދެމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ގިނަ ބަރު ހަތިޔާރަކީ ސޯވިއެޓްގެ އުފެއްދުންތަކެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާ އާއި ބައެއް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން މިހާރު ދަނީ ހުޅަނގުން އުފައްދާފައިވާ ބަރު ހަތިޔާރު ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
67%
0%
33%
ކޮމެންޓް