ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2022 | ހުކުރު 05:45
އައްބާސް ފާއިޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އަރިހުގައި
އައްބާސް ފާއިޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އަރިހުގައި
ރައީސް އޮފީސް
މެއި 6ގެ ހަމަލާ
މެއި 6ގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް ދިގުލައިގެންދިޔުމަކީ މުޅި ޝަރުއީ ނިޒާމަށް އިތުބާރު ގެއްލޭނެ ކަމެއް - އައްބާސް ފާއިޒު
 
މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތްތައް އެކަށީގެންވާ ބާރުމިނުގައި ކުރިއަށްނުދޭ
 
ދައުވާ ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހޯދައި އެކަން ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށް ޕީޖީ މަސައްކަތް ކުރެއްވި
 
މެއި 6ގެ ހަމަލާ ފަދަ ހަމަލާއެއް އެތެރެއިން ނުވަތަ ބޭރުން ބަޔަކު ފަންޑުކޮށްގެން ނޫންގޮތަކަށް ދީފާނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ

މެއި 6ގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް ދިގުލައިގެންދިޔުމަކީ މުޅި ޝަރުއީ ނިޒާމަށް އިތުބާރު ގެއްލޭނެ ކަމެއް ކަމަށް މި ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ގާތުން ބެއްލެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ޚާއްޞަ މަންދޫބު އައްބާސް ފާއިޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ނިރުބަވެރި ހަަމަލާއަށް އެއް އަހަރުވުމާ ގުޅިގެން އައްބާސް ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވަނީ ހަމަލާގެ ތަހުގީގާއި، ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާގައި ކަން ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން އެމަނިކުފާނު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

އައްބާސް ވިދާޅުވީ، މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތްތައް އެކަށީގެންވާ ބާރުމިނުގައި ކުރިއަށްނުދާ ކަމަށެެވެ. ތަހުގީގު ކުރިއަށްދިޔަ ސްޕީޑްގައި ޝަރީއަތްވެސް ކުރިއަށްގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެހެން ނޫންނަމަ ޝަރުއީ ނިޒާމަށް އިތުބާރު ގެއްލޭނެ ކަމަށެވެ. މި ކަންބޮޑުވުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާވެސް ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްބާސް ވިދާޅުވީ، ތަހުގީގު މަރުހަލާ ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ތަހުގީގުގައި ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްވި އެއްބާރުލުން އައްބާސްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އައްބާސް ވިދާޅުވީ، ދައުވާ ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހޯދައި އެކަން ކަށަވަރު ކުރެއްވުމަށް ޕީޖީ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

އައްބާސް ވިދާޅުވީ، މެއި 6ގެ ހަމަލާގައި މައިގަނޑު 2 ކަމަކަށް ފޯކަސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެ ހަމަލާއާއި އެކަމަށް ފަންޑު ކުރި ގޮތެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ، އެއާ ގުޅުން ހުރި އިތުރު ލިންކުތަކާއި، ފަންޑުކުރާ ގޮތްތަކެވެ. އައްބާސް ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ހަމަލާއާ އެއަށް ފަންޑުކުރި ގޮތް ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސައލައިގައި ވަރުގަދަ ހެކިތަކާއެކު ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކަމަށް އައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އައްބާސް ވިދާޅުވީ، މެއި 6ގެ ހަމަލާ ފަދަ ހަމަލާއެއް އެތެރެއިން ނުވަތަ ބޭރުން ބަޔަކު ފަންޑުކޮށްގެން ނޫންގޮތަކަށް ދީފާނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިއީ މި ތަހުގީގު ފުޅާކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް މިކަމުގައި އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި އޮތުމަކީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިކަމުގައި ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ޖެހޭ ކަމަށް އައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްބާސް ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ތަހުގީގެއް މުހިންމުވަނީ ހަމައެކަނި މެއި 6ގެ ހަމަލާއަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށެވެ. މިއީ، މުޅި މުޖުތަމައާއި، ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މުހިންމު ތަހުގީގެއް ކަމަށް އައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްބާސް ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، ކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ އިދާރާއަކުން ލިބުނު އެއްބާރުލުން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް ލިބުނު ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް އޭޑީކޭގެ ޓީމުން ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް އައްބާސް ތައުރީފު ކުރެއްވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ނިރުބަވެރި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ 2021 މެއި 6ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އެމަނިކުފާނު އޭރު ދިރުއުޅުއްވި ކެނެރީގެ ހުންނަ ގޯޅި ކަންމަތީގައި މަޖީދީމަގުގައެވެ. ހަށިކޮޅަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އޭޑީކޭއިން ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު ޖަރުމަންވިލާތުންނާއި، އިނގިރޭސިވިލާތުން ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންނެވީ 2021 އޮކްޓޯބަރު 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
6 މެއި 2022 | ހުކުރު 18:05
ހާމިދު ހުސައިން
ﷲ އަށް ހަމްދު ކުރަން އައްބާސް ވާހަކަތައް އުންމީދީ ވާހަކަތަކެއް އެންމެ ނައް ހުރި ބިރުވެރި އެންމެ