ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2022 | އަންގާރަ 20:01
ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޗީ ޖެންހޮންގް، ލަންކާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަލީ ސަބްރީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޗީ ޖެންހޮންގް، ލަންކާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަލީ ސަބްރީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ލަންކާގެ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗަރކުރުން
އައިއެމްއެފްއާ މަޝްވަރާކޮށް، ލަންކާ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރަން ޗައިނާއިން ތާއީދު
 
ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޗީ ޖެންހޮންގް ވަނީ ލަންކާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަލީ ސަބްރީއާ ހޯމަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވާފައި
 
އައިއެމްއެފްގެ އެހީއާއެކު ލަންކާއިން އެގައުމުގެ ދަރަނިތައް ރީސްޓަރްކްޗަރ ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ޗައިނާގެ ތާއީދު އޮތްކަމަށް ސަފީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
ލަންކާއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވި

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް)އާއެކު ކުރާ މަޝްވަރާތަކުގެ ދަށުން, ސްރީލަންކާގެ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗަރކުރަން ތާއީދުކުރާކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފިއެވެ.

ލަންކާގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ނިއުސް ފަސްޓްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޗީ ޖެންހޮންގް ވަނީ ލަންކާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަލީ ސަބްރީއާ ހޯމަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އެނޫހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެބޭފުޅުން ވަނީ ދެގައުމުން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިހާރު ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާއިން އަރައިގަނެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައްވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދަވާފައެވެ.

ނިއުސް ފަސްޓްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ޗައިނާގެ ސަފީރު ވަނީ ލަންކާއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފައިވާ ބުނުން ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އައިއެމްއެފްގެ އެހީއާއެކު ލަންކާއިން އެގައުމުގެ ދަރަނިތައް ރީސްޓަރްކްޗަރ ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތައްވެސް ޗައިނާގެ ތާއީދު އޮތްކަމަށާއި، އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމަށް ސަފީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލަންކާއިން ދައްކަންޖެހޭ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗަރކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަފީރު ވަނީ، ލަންކާއިން އެދިފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗައިނާއަކީ އައިއެމްއެފްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިއްސާދާރުކަމުން، ލަންކާއިން އައިއެމްއެފްއާއެކު ކުރަމުންދާ މަޝްވަރާތަކުގައިވެސް ޗައިނާގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ލަންކާގެ ހުށަހެޅުތަކަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެއިދާރާއިން އާއެކޭ ބުނެ، އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ޗައިނާއިން ބާރު އަޅާނެކަމަށްވެސް ސަފީރު ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ނިއުސް ފަސްޓްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ޗައިނާގެ ސަފީރު ވަނީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ޗައިނާގެ ޕްރިމިއަރ އާދެމެދު އެންމެ ފަހުން ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ލަންކާ ކެބިނެޓްގެ ތަރުޖަމާނު އަދި މިނިސްޓަރު ނަލަކަ ގޮޑަހެވާ ވަނީ، ލަންކާއިން ޗައިނާއިން ދައްކަންޖެހޭ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗަރކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް އަދިވެސް ކުރިއަށްދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ލަންކާއިން ވަނީ ޗައިނާއިން އެގައުމުގެ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗަރކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ޗައިނާއިން ވަނީ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗަރ ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އިތުރު ލޯނެއް ދެވިދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިކަމަށް ލަންކާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެކަމާގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ނަލަކަ ވިދާޅުވީ، ޗައިނާއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް ޗައިނާއަތުން ލޯނު ނެގުމާމެދު ސްރީލަންކާގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން އެކި ނަންނަމުގައި އެކިކަންކަމުގައި ލޯނުނަގަމުން ނުދެވޭނެކަމަށް ހުޅަނގުން ބުނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލަންކާގެ މުޅި ޖުމްލަ ދަރަނީގެ 10 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ޗައިނާގެ ލޯނުތަކެވެ.

މީގެ ކުރިން ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން ވަނީ އެގައުމުން ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުމުގައި ހުރިހާ ގައުމުތަކަކާއެކު ވެސް ގެންގުޅޭނީ އެއް އުސޫލެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ސެންޓްރަލް ބޭންކްގެ ގަވަރުނަރު ނަންދަލަލް ވީރަސިންގް ވަނީ އެގައުމުން ގައުމުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމުގައި ގެންގުޅޭނީ އެއް އުސޫލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސޮވްރިން ބޮންޑް ހޯލްޑަރުން ވިޔަސް ޗައިނާ ނުވަތަ ޖަޕާން ވިޔަސް އެގައުމުން އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭނާ ވަނީ ދަރަނިތައް އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ފަހިކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް، ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭ ގައުމުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަމަށާއި، އެއްބާރުުލުން ނުލިބި މިކަން ދިގުދެމިގެން ހިނގައްޖެނަމަ އެގައުމަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި ލަސްވެގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އައިއެމްއެފްއާއެކު ކުރެވެމުންދާ މަޝްވަރާތަކުގެ ކުރިއެރުންތައް ފެންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ގަވަރުނަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް