ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 10:16
ޔޫކްރެއިންގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ޚަރސަންގައި އެޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ހަމަލާތަކެއް އާންމުންނަށް އަމާޒުވެފައިވާކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފައިވާއިރު މިކަމުގެ އިތުރު ތަފުސީލެއް ރަޝިއާއިން ދީފައެއް ނުވޭ
ޔޫކްރެއިންގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ޚަރސަންގައި އެޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ހަމަލާތަކެއް އާންމުންނަށް އަމާޒުވެފައިވާކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފައިވާއިރު މިކަމުގެ އިތުރު ތަފުސީލެއް ރަޝިއާއިން ދީފައެއް ނުވޭ
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިނުގެ ހަަމަލާތައް އާންމުންނަށް އަމާޒުވެފައިވާ ކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފި
 
ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއިންވެސް ދަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށާއި އިރުމަތީ ސަރަހައްދުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ވަރުގަދަ މިސައިލް ހަމަލާތައް ދެމުން
 
ޔޫކްރެއިންގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ޚަރސަންގައި އެޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ހަމަލާތަކެއް އާންމުންނަށް އަމާޒުވެފައިވާކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނޭ
 
ޚަރސަންގެ ދެ ސަހަރެއްގެ ސްކޫލަކާއި ކިންޑަރގަރޓެންއެއް އަދި ސަހަރާއަކަށް ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފައިވާކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނޭ

ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހަމަލާތައް އެޤައުމުގެ އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުވެފައިވާކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ޚަރސަންގައި އެޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިން ހަމަލާތަކެއް އާންމުންނަށް އަމާޒުވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވާއިރު، މިހަމާލާތަކުގައި އާންމު ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާކަމަށްވެސް ރަޝިއާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޚަރސަންގެ ދެ ސަހަރެއްގެ ސްކޫލަކާއި ކިންޑަރގަރޓެންއެއް އަދި ސަހަރާއަކަށް ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިކަމުގެ އިތުރު ތަފުސީލެއް ރަޝިއާއިން ދީފައި ނުވާއިރު، ޔޫކްރެއިނުންވެސް މިކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް ހިއްސަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާއިން މިހެން ބުނަމުންދާއިރު، އެޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިންވެސް ޔޫކްރެއިންގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށާއި އިރުމަތީ ސަރަހައްދުތަކަށް އަމާޒުކޮށް ވަރުގަދަ މިސައިލް ހަމަލާތައް ދީފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދީ ރަޝިއާއިން ފެށި ހަނގުރާމައަށް ނުވަ ހަފުތާވެގެން ދިޔައިރުވެސް ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ހިފުމަށް ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މިހާރު ރަޝިއާއިން ބޮޑަށް ހަމަލާތައް ދެމުންދަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ދެކުނު އަދި އިރުމަތީ ސަރަހައްދުތަކަކަށެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ޚަރސަން އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިއީ ރަޝިއާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ކްރިމިއާ އާއި 60 މޭލު އުތުރުން އޮންނަ ސަރަހައްދެކެވެ.

މީގެއިތުރުން މެރިއަޕޯލްގެ ސިޓީގެ ބޮޑުބައެއްވެސް މިހާރު ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މެރިއަޕޯލް ސިޓީގައި ކާމިޔާބު ލިބިއްޖެކަން ރަޝިއާއިން އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނީ އޭޕްރިލް 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެސިޓީގައި ހުންނަ ދަގަނޑު އުފައްދާ ފެކްޓްރީއެއްގައި ޔޫކްރެއިންގެ އެތައް ސަތޭކަ ސިފައިންނެއް އަދި އާންމު ރައްޔިތުންނެއް ތާށިވެފައިވާއިރު، އިވެކުއޭޝަން ޑީލެއް ހެދުމަށް އދ އިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެފެކްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ސިފައިންގެ އޮފިސަރަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު އެފެކްޓްރީގައި ތިބި 20 އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ވަނީ އެތަނުން ނެރެ، ރައްކާތެރި ހިސާބަކަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް