ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 19:06
ރަޝިއާއިން ވަނީ ހުޅަނގުން ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ދިއުމަކީ ހަނގުރާމަ ދިގުދެމިގެންދާން މެދުވެރިވާ އެއް ސަބަބުކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ސުލްހައިގެ މަޝްްވަރާތަކަށްވެސް ހުރަސްއެޅޭކަމަށް ބު
ރަޝިއާއިން ވަނީ ހުޅަނގުން ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ދިއުމަކީ ހަނގުރާމަ ދިގުދެމިގެންދާން މެދުވެރިވާ އެއް ސަބަބުކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ސުލްހައިގެ މަޝްްވަރާތަކަށްވެސް ހުރަސްއެޅޭކަމަށް ބު
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއިން ޑޮންބަސްގައި ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް ދެމުންދިޔަ ނަމަވެސް އެއްވެސް ސަރަހައްދެއް ނުހިފޭ: ޔޫކްރެއިން
 
ޑޮންބަސްގެ ތިން ތަނެއް ހިފުމަށް ރަޝިއާއިން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިން އިން ބުނޭ
 
ޑޮނެސްކްގެ ލީމަން ގެ އިތުރުން ލުހާންސްގެ ސިއެވިއެރޮޑޮނެސްކް އަދި ޕޮޕަސްނާ ހިފުމަށް ރަޝިއާއިން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިން އިން ބުނޭ
 
ޑޮންބަސް ސަރަހައްދުގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ދަނީ ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް

ރަޝިއާއިން ޑޮންބަސްގައި ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދެމުންދާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެގައުމުން ހިފަން އަމާޒުކުރި އެއްވެސް ތަނެއް ނުހިފޭ ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބުނެފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ޑޮންބަސް ސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށް ރަޝިއާއިން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި އެސަރަހައްދުގެ ތިން ތަނެއް ހިފުމަށް ރަޝިއާއިން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ. އެއީ ޑޮނެސްކްގެ ލީމަން ގެ އިތުރުން ލުހާންސްގެ ސިއެވިއެރޮޑޮނެސްކް އަދި ޕޮޕަސްނާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާއާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓާސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެސަރަހައްދުގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ދަނީ ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށެވެ.

ރަޝިއާއިން ވަނީ ހުޅަނގުން ޔޫކްރެއިންއަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ދިއުމަކީ ހަނގުރާމަ ދިގުދެމިގެންދާން މެދުވެރިވާ އެއް ސަބަބުކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ސުލްހައިގެ މަޝްްވަރާތަކަށްވެސް ހުރަސްއެޅޭކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސަރްގެއި ލަވްރޯވް ވަނީ ހުޅަނގުން ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަކީ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތުގެ ބައެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ލަވްރޯވް ވަނީ މި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އޮންލައިންކޮށް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލަވްރޯވް ވަނީ ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކާ އެމެރިކާއިން ހަގީގަތުގައިވެސް މި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން އެދޭކަމަށް ވާނަމަ ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޮނުވުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމާއެކު ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ގޮވާލައްވަމުންނެވެ. އަދި މި ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި މިފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަކީ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ހިމެނިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް ރައީސް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހުކުރު ދުވަހު ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިއާއިން މިގެންގުޅެމުންދާ އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ނިމުމަކަށް އައުން ވަރަށް ގާތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރަޝިއާއިން ވަނީ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ޔޫކްރެއިނުން ދެފަހަރު އެކައްޗެއް ނުކިޔާ ކަމަށާއި މީގެ ސަބަބުން ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުން އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުފެންނަަކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް އެހީވުމަށް 33 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ، މީގެ ތެރެއިން 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކުރެވިގެންދާނީ ހަތިޔާރު ހޯދުމަށްކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް ގެ ރައީސް ނޭންސީ ޕެލޯސީ ވަނީ އެގައުމުގެ ކޮންގްރެސް އިން ވާހާވެސް އަވަހަކަށް މިޕެކޭޖް ފާސްކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ބުނަނީ އެގައުމުން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިން އަދި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ބުނަމުންދަނީ މިއީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި ރަޝިއާއިން ފެށި ހަނގުރާމައެއް ކަމަށެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީތައް ބިމާ ހަމަވެގެންދާއިރު، އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލި ފަސް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި އެހެން ގައުމުތަކަށް ހިޖުރަކުރަން މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާތައް ދިނުމަށްފަހު މިހާރު ރަޝިއާއިން ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކޮށްފައި ވަނީ ޑޮންބަސް ސަރަހައްދުގައެވެ. ރަޝިއާއިން ބުނަމުންދަނީ ޑޮންބަސް ސަރަހައްދުގައި ކުރާ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ތަކަކީ ލުހާންސް އަދި ޑޮނެސްކްގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
0%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް