ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 10:59
ޕްލާސްޓިކް ކުނި
ޕްލާސްޓިކް ކުނި
ސޭވް ދަ ބީޗް
ޕްލާސްޓިކް ކުނި
ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ފަނާކޮށްލާ އެންޒައިމެއް ސައިންޓިސްޓުން އުފައްދައިފި
 
ދުނިޔޭގައި އަހަރަކު 400 މިލިއަން ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ކުނި އުފެދޭ

ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް 24 ގަޑިއިރުވެސް ނުވަނީސް ކުދިކުދި ކޮށްލާ އެންޒައިމެއްގެ ވޭރިއަންޓެއް ސައިންޓިސްޓުން އުފައްދައިފިއެވެ. ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ކުނީގެ ބޮޑު މައްސަލައަށް މި ވޭރިއަންޓް ބޭނުން ކޮށްގެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ނަމަވެސް ހައްލު ހޯދިދާނެކަމުގެ އުންމީދު ވަނީ އާވެފައެވެ.

ފޯބްސް މެގަޒިން ބުނާގޮތުން، އޮސްޓިންގައި ހުންނަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްސަސްގެ ރިސަރޗް ގްރޫޕަކުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އެމީހުން ވަނީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖަންސް ބޭނުންކޮށްގެން ހައިޑްރޯލޭސް ކިޔާ ބާވަތުގެ އެންޒައިމެއް އުފައްދާފައެވެ. އަދި މިއެންޒައިމް ބޭނުން ކޮށްގެން ޕީއީޓީ ޕްލާސްޓިކް ކުދި ކޮށްލައި، އެންމެ ކުދި މޮލިކިއުލް ސްޓޭޖާ ހަމައަށް ކުދިކޮށްލައެވެ. އަދި މިގޮތުން ދެން އުފެދޭ ބާވަތް ބޭނުން ކޮށްގެން އައު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހެދޭނެކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވެއެވެ. މިއީ ރިސައިކްލް ކުރުމުގެ އައު ވައްތަރެއް ކަމަށާއި، މިގޮތުން މުގުރާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކޮށްގެން ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައް ކުރެވިދާނެކަމަށް އެގްރޫޕްގެ ލީޑް ރިސަރޗަރއާ ހަވާލާދީ ފޯބްސްގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭރުންވެސް އެކި ކުންފުނި ތަކުން އަމިއްލަ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ރިސައިކަލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފުޅާވެގެން ދާނެކަމަށް ރިސަރޗަރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޕީއީޓީ ޕްލާސްޓިކްއަކީ އާންމުކޮން އެންމެ ގިނައިން ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކެވެ. މިގޮތުން ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން އުފައްދާ ކުނީގެ 12 އިންސައްތަ މިބާވަތުގެ ޕްލާސްޓިކް ހިއްސާކުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އެކި ބުއިންތައް ބަންދު ކޮށްފައި ހުންނަ ފުޅިއާއި އަދި ކާތަކެތި އެޅުމަށް އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްލާލާގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ޓްރޭފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.  

އަލަށް އުފެއްޒި އެންޒައިމް ބޭނުންކޮށްގެން، ކުލަކުލައިގައި ހުންނަ ޕީއީޓީ ފުޅިއާއި އެހެންވެސް ބާވަތްތައް ހަމަ އެއްވަރަކަށް ވީރާނާ ކޮށްލާކަމަށް ވެއެވެ.

Advertisement

މިފަދަ އެންޒައިމްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޕީއީޓީ ޕްލާސްޓިކް ނައްތާލުމަށް ކުރިން ކުރެވެމުން އައި މަސައްކަތް ވަނީ މުޅިން ކާމިޔާބުވާގޮތް ނުވެފައެވެ. ސަބަބަކީ އޭރުގެ ޕްރޯސެސްތަކަށް ބޭނުންވާ ހޫނުމިން މާމަތިވުންފަދަ ސަބަބުތަކާ ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް އައު އެންޒައިމް ތަފާތުކަމަށް ރިސަރޗަރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި އަހަރަކު 400 މިލިއަން ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ނައްތާލަން ޖެހިފައިވާއިރު، ޕްލާސްޓިކް ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އައު އީޖާދުތަކަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައެވެ. އުފެދޭ ޕްލާސްޓިކް ކުނީގެ ތެރެއިން ރިސައިކަލް ކުރެވެނީ އެންމެ 10 އިންސައްތައެވެ. އަނެއްބައި ތިމާވެށީގެ ތެރެޔަށް ދޫކޮށްލެވި، އެތަންތަނުގައި ހުރެ ހަލާކުވެދެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުތަކާއި ކޯރުތަކުގެ އިތުރުން ޖަނާވާރުތަކަށާ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށްވެސް ދަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބެމުންނެވެ. ޕްލާސްޓިކް އާންމުވެގެންގޮސް މިހާރު މިވަނީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތާކަށް ބެލިއަސް ޕްލާސްޓިކް ފެންނަ ހިސާބަށް ގޮސްފައެވެ. ދާދި ފަހުން ވަނީ އިންސާނުންގެ ލެއިންވެސް މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކް ފެނިފައެވެ.

ޕްލާސްޓިކް ދުނިޔޭގެ ވެށި ތަޣައްޔަރުކުރާ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް އދ ގެ 175 މެމްބަރު ގައުމު ގުޅިގެން މިދިޔަ މާޗް މަހުވަނީ ޚާއްސަ މުއާހަދާއެއްވެސް އެކުލަވާލާފައެވެ. މިފަދަ މުއާހަދާއެއްގެ އެއް ބޭނުމަކަށް ވާނީ ޕްލާސްޓިކް އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، އޯވަރސަޕްލައިކުރުން ހުއްޓުވުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް