ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 07:14
އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވަނީ
އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވަނީ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އދ ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ޝާހިދު ހުކުރު ކުރެއްވުން
އދގެ މައި މަރުކަޒުގައި ޝާހިދު އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވައިފި
 
ޝާހިދު ދެއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، ލީޑަރޝިޕްގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސަކީ މައާފުކުރުމާއެކު ކުރިމަގަށް ވިސްނައި، އަނެކުންގެ މައްޗަށް ރަހުމުކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރުންކަމަށް
 
ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު އދ ގެ މައި މަރުކަޒުގައި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުންނާއި އދ ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުސްލިމު މުވައްޒަފުން ޖަމާއަތުގައި ހުކުރު ނަމާދުކުރޭ

ނިއުޔޯކުގައި ހުންނަ އދ ގެ މައި މަރުކަޒުގައި, އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއީ އދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު، އެޖަމްއިއްޔާގެ މައި އިދާރާގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު އދ ގެ މައި މަރުކަޒުގައި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުންނާއި އދ ގައި މަސައްކަތްކުރާ މުސްލިމު މުވައްޒަފުން ޖަމާއަތުގައި ހުކުރު ނަމާދުކުރެއެވެ.

ޝާހިދު ދެއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ވިދާޅުވީ, ލީޑަރޝިޕްގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސަކީ ދެކޮޅުވެރިކަމުގައި އިސްވެ ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް މައާފުކުރުމާއެކު، ކުރިމަގަށް ވިސްނައި، އަނެކުންގެ މައްޗަށް ރަހުމުކުރުމުގެ ގާބިލުކަން މީހާގެ ކިބައިގައި ހުރުން ކަމަށެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ކީރިތި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ވެސް އެކަލޭގެފާނު ވަށައިގެން ހިނގަމުންދިޔަ އަނިޔާވެރި ކަންތައްތަކަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ސަހާބީންނަށް ކުރިމަތިކުރަމުންދިޔަ ވޭންދެނިވި ދުއްތުރާތަކަށް ބަދަލު ހިއްޕެވުމެއް ނެތި އިސްކުރެއްވީ ސުލްހައާއި ސިލްމު ކަމަށާއި، އެކަލޭގެފާނު ފެއްޓެވީ އިޖުތިމާއީ އަދާލަތުގެ މަތިވެރި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އިސްލާމީ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނަށް އުނގަންނަވައިދެއްވީ ރަހުމުކުރުމާއި އަޅައިލުމާއި އޯގާތެރިކަން އިސްކުރުން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މި މައްސަރުގައި މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ފިތުރު ޒަކާތް ވާޖިބުކޮށް، ފިތުރު އީދު ނަމާދު ފެށުމުގެ ކުރިން ޒަކާތް ނެރެންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެއީ ތައުބާވުމަށާއި މީހާގެ ނަފްސު ތާހިރުކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއީ މާތްﷲއާ ކުއްތަންވުމަށް އިންސާނާ ކުރަން ޖެހޭ ހެޔޮ އަމަލެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ޝާހިދުގެ ޚުތުބާގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އަމިއްލަ ބާރު ނުހިނގާ ކަންކަމުގައި މާޔޫސްވާ ހިނދު، ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަންވީ އަމިއްލަ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް އިސްލާހުކުރުމަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން އިސްލާހުކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކަންކަން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކޮށްގެން މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބެންވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚުތުބާގައި ވިދާޅުވީ، މިޒަމާނުގައި ދިމާވާ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރެވޭނީ، އަމިއްލައަށް ކުރާ ކަންކަމުން އެހެން މީހުންނަށް ކުރާ އަސަރުތަކާމެދު ހޭލުންތެރިވެގެންކަމަށާއި، އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ގުޅުވާލަދޭ އިންސާނީ ގުޅުންތައް ބަލައިގަނެގެންކަމަށެވެ. އަދި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ކާރިސާތައް ކުރިމަތިވިޔަ ނުދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް އަމިއްލައަށް ތަބާވެގެންކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
75%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް