އައްޑޫ ސިޓީ
|
28 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 17:47
ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންގް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ހުޅުވުމުގެ ތެރެއިން
ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންގް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ހުޅުވުމުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
އައްޑޫގައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އައްޑޫސިޓީއަށް ހުޅުވާލަނީ
 
މިއީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ޝައުގުވެރިވާ އައްޑޫސިޓީގެ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހުޅުވާލި ފުރުސަތެއް
 
ވަޒީފާއަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބާއްވާ އޯޕަންޑޭއެއް މެއި މަހު އޮންނާނެ

އައްޑޫސިޓީގެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާއި ގުޅެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅެން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް މިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި މިފެށޭ މެއި މަހު އޯޕަންޑޭއެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން މިއަދު އާއްމުކުރި ވީޑިއޯ ކްލިޕެއްގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އައްޑޫ ބަހުން ގެނެސްދިން މި ކްލިޕްގައި ދައްކުވައިދިނީ އައްޑޫސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ފުލުހުން އެމީހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މާޙައުލުގައި ތިބެގެން އައްޑޫގެ ޒުވާނުންނަށް ހުޅުވާލި މިފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަމުންދިޔަ މެސެޖްތަކެކެވެ. ހަމައެކަނި އައްޑޫއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އޯޕަންޑޭއެއް ބާއްވާއިރު، އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވެސް ކުރިމަތިލުމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

40000 އަށް ވުރެ ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮންނަ އައްޑޫސިޓީގައި ވައްކަންކުރުމާއި މާރާމާރީއާއި އަދި އެހެނިހެން ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުންވެސް ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު މިކަމަށް އެދެވޭ ޙައްލެއް އަދިވަނީ ނުލިބިއެވެ. މިކަންކަން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމުގައި ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އާބާދީއާ އެއްވަރަށް އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ލިބެން ނެތުންކަން ދިވެހި ފުލުހުންނާއި އަދި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުންވެސް ތަކުރާރުކޮށް ބުނެ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މީގެކުރިން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީގައި ހުޅުވުނު "ނެޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިން އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިލްމާއި ހުނަރު ފޯރުކޮށްދީ، އެ މުއައްސަސާގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދީ މީހުން ބިނާކުރުމަށް ހުޅުވި ތަނެކެވެ. އައްޑޫގައި ތިބެގެން މި ސެންޓަރުން ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެން ދިއުމަކީ އައްޑޫސިޓީގެ ޒުވާނުންނަށް ލިބޭނެ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮޕް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާ ކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙުގެ ތަސައްވުރެކެވެ. އައްޑޫގައި ގާއިމް ކުރެވުނު މަރުކަޒުގެ ސަބަބުން މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ލިއްބައިދެވޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މުއައްސަސާއަކީ އައްޑު އަތޮޅުގައި ގާއިމުކުރެވޭ މުއައްސަސާއަކަށްވުމާއެކު އައްޑު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ކައިރީގައިވާ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިހާތަނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިންސާނީ އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ މަދުކަން މި މުއައްސަސާ ގާއިމުކުރުމުން ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުން މަދަނީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިކަމުން މަގުފަހިވެގެންދާނެ
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ޢަބްދުﷲ

މިދިޔަ މާރޗް މަހު އަލަށް ހުޅުވި ނެޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިން އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް (އެންސީޕޯލް) ހުޅުވުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުން އެ ކޮލެޖްގައިވަނީ 30 ބައިވެރިންނާއެކު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސާރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާއި އަލަށް ގުޅޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވުމުގެ ކުރިން ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރުކޮށްދޭ ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިންއެއް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. މި ޓްރެއިނިން އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި ތިބެ ހަދައިގެން އަމިއްލަ ރަށަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ނުކުތުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުންވެގެންދާނީ އައްޑޫސިޓީގެ ޒުވާނުންނަށް އެތައް ގޮތަކުން ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް