ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 20:29
ޕޮލެންޑާއި ބަލްގޭރިއާއަށް ގޭސް އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ރަޝިއާއިން ނިންމާފައިވަނީ، ރަޝިއާގެ ފައިސާ ރުބެލްއިން ގޭހުގެ އަގު ދެއްކުމަށް އެގައުމުން ކުރި ޑިމާންޑަށް އެ ދެގައުމުން ނޫނެކޭބުނުމުން
ޕޮލެންޑާއި ބަލްގޭރިއާއަށް ގޭސް އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ރަޝިއާއިން ނިންމާފައިވަނީ، ރަޝިއާގެ ފައިސާ ރުބެލްއިން ގޭހުގެ އަގު ދެއްކުމަށް އެގައުމުން ކުރި ޑިމާންޑަށް އެ ދެގައުމުން ނޫނެކޭބުނުމުން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޕޮލެންޑާއި ބަލްގޭރިއާއަށް ގޭސް އެކްސްޕޯޓްކުރުން ރަޝިއާއިން ހުއްޓާލައިފި
 
ރަޝިއާއިން މި ނިންމުން ނިންމާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު
 
ގޭހުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ރަޝިއާއިން ގައުމުތައް "ބްލެކްމެއިލް" ކުރާކަމަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދަނީ ބުނަމުން
 
ގޭސް އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލީ، ރަޝިއާގެ ފައިސާ ރުބެލްއިން ގޭހުގެ އަގު ދެއްކުމަށް އެގައުމުން ކުރި ޑިމާންޑަށް ޕޮލެންޑާއި ބަލްގޭރިއާއިން ނޫނެކޭ ބުނުމުން

ރަޝިއާއިން ޕޮލެންޑާއި ބަލްގޭރިއާއަށް ގޭސް އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

ރަޝިއާއިން މި ނިންމުން ނިންމާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެ ދެ ގައުމަށް ގޭސް އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ރަޝިއާއިން ނިންމާފައި ވަނީ، ރަޝިއާގެ ފައިސާ ރުބެލްއިން ގޭހުގެ އަގު ދެއްކުމަށް އެގައުމުން ކުރި ޑިމާންޑަށް އެ ދެ ގައުމުން ނޫނެކޭ ބުނުމުން ކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، ރަޝިއާގެ ގޭސް އެކްސްޕޯޓުކުރާ ކުންފުނި ގަޒްޕްރޮމްއިން ވަނީ ބަލްގޭރިއާގެ ބަލްގަރގޭޒްއާއި ޕޮލެންޑްގެ ޕީޖީއެންއައިޖީއަށް ގޭސް ފޯރުކޮށްދިނުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ނިންމަން ޖެހުނީ އެ ދެކުންފުނިން ގޭހުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށްފަހު ރުބެލްއިން އަގު އަދާކުރުމަށް އެއްބަސް ނުވުމުން ކަމަށް ގަޒްޕްރޮމްއިން ބުނެއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ޕޮލެންޑްގެ ރައީސް އަންދްރެޒް ޑޫޑާ ވަނީ، މިއީ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިކަމާގުޅިގެން ގާނޫނީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައް ބަލައި ފިޔަވަޅުއަޅާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާގެ މިނިންމުމާ ގުޅިގެން ބަލްގޭރިއާގެ އެނަރޖީ މިނިސްޓަރު އެލެގްޒެންޑަރ ނިކޮލޮވް ވަނީ، ރަޝިއާއިން މިދަނޑިވަޅުގައި ހަނގުރާމައިގެ ބޭނުމަށް ސިޔާސީ އަދި އިގުތިސާދީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ގޭސް ބޭނުންކުރާކަން ސާފުވެއްޖެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާގެ މި ނިންމުމާގުޅިގެން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދަނީ، އެގައުމުން ގޭހުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ގައުމުތައް "ބްލެކްމެއިލް" ކުރާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިއާއިން ވަނީ އެގައުމުން ގައުމުތައް ބްލެކްމެއިލް ނުކުރާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ރަޝިއާގެ ރައީސް ލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ އެގައުމާއެކު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން ނުބާއްވާ ގައުމުތަކަށް ގޭސް އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގަޒްޕްރޮމްއަށް އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް