ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 12:44
އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އިމާރަތްކުރި މި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 27 އޯގަސްޓު 2019 ގައި
އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އިމާރަތްކުރި މި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 27 އޯގަސްޓު 2019 ގައި
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އަޚްލާޤަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރުން
ޒަމާނީ އޮއިވަރުގެ ސަބަބުން އަޚްލާޤަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރޭ
 
އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކާއި ހުޅަނގުގެ ޣައިރު މުސްލިމުންގެ އުޅުމާއި ފެންނަ ގޮތާއި ދާދި އެއްގޮތް

ޒަމާނީ އޮއިވަރުގެ ސަބަބުން އަޚްލާޤަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރެއެވެ. ޒަމާނަކީ ބަދަލުވަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. ދުނިޔޭގައި ކޮންމެ ބިތެއްގައި ހިނގާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ބިތަކަށްވެސް ފޯރައެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކިތަންމެ ކުޑަ ޖަޒީރާ ޤައުމެއްކަމުގައިވިޔަސް ތަފާތު އެކި އަސަރުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް އާދެއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން ޒަމާނާއެކުވެގެން އަންނަ ރަނގަޅުކަންތައްވެސް ހުރެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޒަމާނުގެ އޮއިވަރުގެ ތެރެއިން ފިކުރުތަކަށް އަސަރުކުރެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ މި އޮއިވަރުގެ ތެރެއިން އަޚްލާޤަށްވެސް ވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރެއެވެ. ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން ލެއްވި ހިސާބުން ޝައިޠާނާ އިންސާނުން މަގުފުރެއްދުމަށް ވަޢުދުވެ، ޤިޔާމަތާ ހަމައަށްވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ބުނެ އެގޮތަށް އެކަން ކުރަމުންދެއެވެ. އަދި ހަމަ އެ ޝައިޠާނާގެ އަވައިގައި ޖެހިގެން އުޅޭ އިންސާނުންވެސް މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އުޅެއެވެ. ފިކުރު ތަޣައްޔަރުކޮށްލާފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭ އިރު، ދީނީ ހުދޫދުން ނެއްޓިގެން މިނިވަންވުމުގެ ފިކުރު ބައެއް މީހުންނަށް ކުރެވެއެވެ.

އިސްލާމްދީނާއި ދުރުވެގެން ކާމިޔާބެއް ނެތެވެ. މާތްﷲގެ ހަޟްރަތުގައި ދީނަކީ އިސްލާމްދީންކަމަށް ވިދާޅުވެ އިސްލާމްދީން ފިޔަވާ އެހެން ދީނެއް އެދެފި މީހެއްގެ ކިބައިން ހަމަ ކަށަވަރުން ގަބޫލު ނުކުރޭނެއެވެ. އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކާއި ހުޅަނގުގެ ޣައިރު މުސްލިމުންގެ އުޅުމާއި ފެންނަ ގޮތާއި އެއްގޮތެވެ. އެފަދަ މީހުންނާއި ތަބާ ވާނެކަމަށް ރަސޫލާ ﷺ އިންޒާރުދެއްވާފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢަށް ބަލާލާ އިރު އައުރަ ނިވާވުމުގައި އިސްލާމްދީނުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިބުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި ފިރހެނުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވާހަކަދެއްކުމުގައި ވަރަށް ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުންކުރެއެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމަކީ ދަށު އަމަލެކެވެ. މިއީ ޒަމާނީ އޮއިވަރުގައި ޖެހި ހިނގަމުންދާކަމެކެވެ. އަދި އެފަދަ ހަޑި ހުތުރު ބަސް ބޭނުން ނުކޮށް، ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަޚްލާގަށް ބަލައިގެން އެގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުން މުހިންމެވެ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭކަމެއްކަމެކެވެ. ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ހެދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިސްރާބު ނުރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ދިޔަ ނުދޭން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެކަން ކުރެވޭނީ މާތް ﷲގެ ދީނުގައި ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ.

މި މުޖުތަމަޢުގައި ރިވެތި ސިފަތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އެ ސިފަތައް މަޑުމަޑުން ބީވެ، ބީރައްޓެހިވަމުންދާކަން އެއީ ފެންނަ އޮތް ހަގީގަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް