ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 12:15
މިސްކިތެއްގައި މީހަކު ޤްރުޢާން ކިޔަވަނީ
މިސްކިތެއްގައި މީހަކު ޤްރުޢާން ކިޔަވަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ދީނުގެމަގު
ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުދިހަ އާއި ލައިލަތުލްޤަދްރި
 
ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހަ އަތުވެއްޖެނަމަ ކީރިތި ރަސޫލާ މުޅިރޭ ދިރުއްވައި އަޅުކަން ކުރައްވާ ކަމުގައިވޭ

އަޅުގަނޑުމެން ވޭތުކުރަމުން މިދަނީ، އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނަ އެންމެ މާތް މައްސަރެވެ. ކީރިތި ޤްރުޢާންގެ އަލިގަދަ ނޫރު މުޅި ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ފާއްދާލި މައްސަރެވެ. އެ ޤްރުއާންގެ ހިދާޔާތް މީސްތަކުންނަށް ދެއްވުމަށް ފެއްޓެވި މައްސަރެވެ. އެއްހާސް މައްސަރަށްވުރެން ހެޔޮކަން ބޮޑު ރެއެއް ލައްވާފައިވާ މައްސަރެވެ. އެއީ ލައިލަތުލްޤަދްރް ނަމަކަށް ކިޔުނު ރެއެވެ. ﷲގެ އަމްރުފުޅަށް، އެރޭގައި ޖިބްރީލްގެފާނާއި ރަހުމަތުގެ މަލާއިކަތުން ފައިބާވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެރޭގައި އަޅުކަންކުރާ މީހުންނަށް ފާފަ ފުއްސެވުމަށާއި ރަހުމަތް ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރައްވަމުންނެވެ. ﷲގެ އަޅުތަކުން ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ޤަބޫލު ކުރެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރައްވަމުންނެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ލައިލަތުލްޤަދްރް އާއި މެދު އަމަލު ކުރެއްވި ގޮތާއި ބަސްފުޅުތައް، އެކަލޭގެފާނުންގެ ސުންނަތުން އެގެން އެބަހުއްޓެވެ. މާތްﷲ ރަސްކަލާނގެ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނު އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘް އެއްގައި ވެއެވެ. "ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުދިހައިގެ އޮނަހިރު ރޭތަކުގައި ލައިލަތުލްޤަދްރް ހޯދުމަށް، ތިޔަބައި މީހުން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ."

އެރެޔާމެދު އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޢަމަލުފުޅުކުރެއްވިގޮތް ހާމަކޮށްދެއްވަމުން ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހަ އަތުވެއްޖެނަމަ ކީރިތި ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، މުޅިރޭ ދިރުއްވައި އަޅުކަން ކުރައްވާ ކަމުގައި ވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުންގެ އަހުލުވެރި ބޭފުޅުން އަވަހާރަފުޅުންނަންގަވާ ކަމުގައި ވެއެވެ. އަދި އަޅުކަން ކުރެއްވުމުގައި ގަދަ އަޅުއްވައި މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ."

ލައިލަތުލްޤަދްރް ރޭގައި ވިދާޅުވާނޭ ދުޢާ އަކީ ކޮބައިތޯ ޢާއިޝަތުގެފާނު ކީރިތި ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ދެންނެވުމުން ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ކަމަނާ ވިދާޅުވާށެވެ. "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" މާނައީ " ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން އިބަރަސްކަލާނގެއީ ގިނަގިނައިން ޢަފޫ ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އިބަ ރަސްކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވަނީ ޢަފޫކުރެއްވުމަށެވެ. ފަހެ، މިއަޅާއަށް ޢަފޫ ކުރައްވާނދޭވެ.!"

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވޭތުކުރަމުން މިދަނީ އެފަދަ ބަރާކާތްތެރިކަން ބޮޑު، ރޯދަމަހުގެ ފަހުދިހައެވެ. ކައުއިތުރު ރަސޫލާއާއި، އިތުރު އެކަލޭގެފާނުންގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންނާ ދުރުހެލިވެވަޑައިގެން މިސްކިތުގައި އިޢުތިކާފް އަށް އިންނެވި ދިހަ ދުވަހެވެ. ޤްރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވުން ގިނަ ކުރައްވައި، ނިކަމެތީންނަށް އެހީ ފޯރުއްވެވުންގިނަ ކުރެއްވި ދިހަ ދުވަހެވެ. ޒިކްރު ކުރެއްވުން ގިނަ ކުރެއްވުމާއި، ރޭ އަޅުކަންކުރެއްވުން ގިނަ ކުރެއްވި ދިހަ ދުވަހެވެ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންވެސް އިތުރު އެކަލޭގެފާނާ ތަބީޢަތްވުމުގެ ގޮތުން މިފަހު ދިހަގަައި އިތުރު އެކަލޭގެފާނު އަމަލު ކުރެއްވިގޮތަށް އަމަލު ކުރެވޭތޯ ބަލަމާތޯއެވެ. ﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނީ އޭރުންނެވެ. އަބަދުގެ އަބަދަށް ދެމިތިބެނިވި ނިޢުމަތުގެ ގޮވަތީގެ އަހުލުވެރީންނަށް ވެވޭނީވެސް އޭރުންނެވެ.

ނޯޓް: ދީނުގެމަގު މި ނޫހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 1986ން 2008ށް ނެރުނު ނޫހެކެވެ. މި ނޫސް ނެރުމުގެ ބޭނުމަކީ، އާންމުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އިސްލާމީ އުޚުވަތްތެރިކަމުގެ ރޫހު ފެތުރުމެވެ. މި ނޫސް އޭރު ނެރެފައިވަނީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އެވެ. މި ލިޔުމަކީ ދީނުގެމަގުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ނަކަލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް