ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 20:12
އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރެސް އަދި ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސެރްގެއި ލެވްރޯވް
އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރެސް އަދި ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސެރްގެއި ލެވްރޯވް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުން މުހިންމުކަމަށް އދ ގެ އެސްޖީ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރެސް ވަނީ، އަންގާރަ ދުވަހު ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގެން އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި
 
ދެބޭފުޅުން ވަނީ ހަނގުރާމައާގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާފައި
 
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށްޓަކައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި

ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހުއްޓާލުމަށް އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރެސް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ގުޓަރެސް ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ރަޝިއާއަށް ވަޑައިގެން އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސެރްގެއި ލެވްރޯވްއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެބޭފުޅުން ވަނީ ހަނގުރާމައާގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށްޓަކައި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ކުރެއްވުމަށް ގުޓަރެސް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ލެވްރޮވް ވަނީ، ސުލްހަ ގާއިމުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ރަޝިއާއިން ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގުޓަރެސްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ރަޝިއާގެ ރައީސް ލެޑްމިއަރ ޕުޓިންއާވެސް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ޕުޓިންއާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލައި ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ގުޓަރެސް ވާހަކަދައްކަވާނެ ކަމަށް އދ އިން ވަނީ ހާމަކޮށްއެވެ.

އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރަޝިއާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ، އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑިމިޓްރީ ކުލެބާއާ ގުޓަރެސް ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް