ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 18:55
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމައަށް މިހާރު ވަނީ ދެ މަސް ދުވަސް ވެފައި
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމައަށް މިހާރު ވަނީ ދެ މަސް ދުވަސް ވެފައި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއަށް ހަނގުރާމައިގެ އަމާޒުތައް ހާސިލެއް ނުކުރެވުނު: އެމެރިކާ
 
ހަނގުރާމައިން ރަޝިއާ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވި އެއްވެސް ކަމެއް ކާމިޔާބު ނުވެ ހަނގުރާމައިން ޔޫކްރެއިން ކާމިޔާބު ހޯދައިފިކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނޭ
 
އެމެރިކާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ވަރަށް އަވަހަށް އަނެއްކާވެސް ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ބުނެފައި
 
އެމެރިކާގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ ޓީމެއް ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިންގަންނަވާފައި

ޔޫކްރެއިންއަށް ހަމަލާދީ ރަޝިއާއިން ފެށި ހަނގުރާމައިން އެގައުމުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވި އެއްވެސް އަމާޒެއް ހާސިލް ނުކުރެވޭ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފިއެވެ.

ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމެރިކާގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ ޓީމެއް ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިންގަންނަވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކެން އަދި ޑިފެންސް ސެކެޓްރީ ލޮއިޑް އޮސްޓިން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި އެބޭފުޅުން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލިޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ އަދި އެގައުމުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މިމަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން އެމެރިކާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ވަރަށް އަވަހަށް އަނެއްކާވެސް ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި އެގައުމުގެ އެމްބަސީ ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގެން އެގައުމުގެ އިސްވެރިންނާއެކު މިގޮތަށް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެން ދިއުމަކީ ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ހިފުމަށް ރަޝިއާއިން ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އަދި ޑިފެންސް ސެކެޓްރީ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ދަތުރު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް، ބްލިންކެން ވަނީ ހަނގުރާމައިން ރަޝިއާ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވި އެއްވެސް ކަމެއް ކާމިޔާބު ނުވާ ކަމަށާއި މިހަނގުރާމައިން ޔޫކްރެއިން ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސަރްގެއި ލަވްރޯވް ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެއްބަސްވުމަކާއެކު މިހާރު ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމަ ނިންމާލެވިދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހަނގުރާމައިގެ ކޮންޓެންޓް ބިނާވާނީ އަސްކަރީ ހާލަތުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވަނީ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ޔޫކްރެއިނުން ގެންގުޅެމުންދާ އުސޫލުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގައި ހުންނަވާ ރަޝިއާގެ އެމްބެސެޑަރު ވަނީ އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި މިގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދެމުންދިއުމަކީ ހަނގުރާމައިގެ މަސްރަހު އިތުރަށް ހޫނުވާން މެދުވެރިވާ ސަބަބެއްކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށް ދެ މަސް ދުވަސްވެފައި ވާއިރު އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަރުވެ އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިންގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޅިންހެން ހަކާލުވެ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް