ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 15:00
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް
ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ދުނިޔޭގެ އިސް ބޭފުޅުން ރާއްޖެއަށް!
 
މުބާރާތުގެ ތައްޔާރީތައް ހުންނާނީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތައްޔާރީތަކާ އެއްހަމައެއްގައި

އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ސައުތު އޭޝިޔަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ދުނިޔޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) ވިދާޅުވީ މުބާރާތުގެ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި, މުބާރާތަށް ދުނިޔޭގެ ޓީޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށެވެ. އެބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވަނީ ރާއްޖޭގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ ޚާއްޞަ ދައުވަތަކަށްކަމަށްވެސް އައްޔަ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި މިނިސްޓަރުގެ ޚާއްޞަ ގެސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަންގެ ސީއޯއޯ ސްޓީވް, އޭޝިޔަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫނިއަންގެ ރައީސް ހަލީލް, ކޮމަންވެލްތް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަންގެ ޗެއަރމަން ކޯލީ ބައިވެރިވޭ. ދުނިޔޭގެ ބޮޑަތި ޤައުމުތަކުގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަންތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވޭ.
އަލީ ރަޝީދު / ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ މިއީ ތަފާތެއް ފެންނާނެ މުބާރާތަކަށްވާން ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިމުބާރާތުގެ އިންތިޒާމްތައް ހުންނާނީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އިންތިޒާމްތަކާ އެއްވަރެއްގައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ފުޓްބޯޅައާއި އެހެން ކުޅިވަރުތަކާ ތަފާތުނުކޮށް ކަންކަން ކުރައްވަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ފުޓްބޯޅައާއި ޓީޓީގައިވެސް ތަފާތެއް ނޯންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ސަޕޯޓަރުންގެ ބުރު އޮތިއްޔާ މީގަވެސް އޮންނާނެ. އެކަން ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެދޭށޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިކުއެސްޓަކީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ މިކަމަށްވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކަށް ވަކިން ކޮމިޓީއެއް ހެދިގެން އެމަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީއާއި އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން.
އަހުމަދު މަހުލޫފް / ޔޫތު މިނިސްޓަރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ހަމައެކަނި މުބާރާތުގެ ލޯގޯ ލޯންޗްކޮށްލުމުންވެސް ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ރައީސުން ވަރަށްބޮޑަށް ތައުރީފްކުރެއްވިކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭޝިޔަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޔޫނިއަންގެ ރައީސްގެ ނަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅުން މުބާރާތަށް އަންނަން ވަރަށް ބޮޑަށް އެކްސައިޓް ވެފައިވާކަމަށެވެ. މީގެކުރިން މިމުބާރާތަކީ އާދައިގެ ގޮތަކަށް ކުޑަކޮށް ބާއްވާ މުބާރާތެއް ނަމަވސް ރާއްޖެއިން މުބާރާތުގެ ސްކޭލް ބަދަލުކޮށްލަން އުޅެނީތޯ ސުވާލުކުރެއްވިކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މުބާރާތް ފަށަން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ވަންނައިރު އެތަފާތު ފެންނަވަރަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

ހޫނުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަންވެސް މަސައްކަތް އެބަކުރަން. ބައެއް އެހެން ބަދަލުތައްވެސް އެބަ ގެންނަން. ލެޑް ސްކްރީން ބެހެއްޓުން. ރީޕްލޭތައް ބަލާލެވޭނެ ގޮތް ހެދުން. ދާއިމީ މަސައްކަތްތަކެއް ހަމަ, މުބާރާތް ފެށޭއިރަށް އެތާ އެތެރޭންވެސް ބަދަލުތަކެއް ފެންނާނެ.
އަހުމަދު މަހުލޫފް / ޔޫތު މިނިސްޓަރު
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާއެކު މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް - ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބުރައީސް އިބްރާހީމް ޝިއުރީ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ކުޅެނީ ވަރަށް ޕްރެޝަރުގައި ކަމަށެވެ. އެންމެފަހުން އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައިވެސް ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ކުޅެ ކާމިޔާބު ހޯދީވެސް އެފަދަ މާހައުލެއްގައި ކުޅެގެން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރު ހޯމް އެޑްވާންޓޭޖް ދިވެހި ކުޅުންތެރިންނަށް ނެގޭނެ ގޮތަށް ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން އަންނަ މަހުގެ 9-11 އަށް ވަގުތު ހުސްކޮށްދެއްވުމަށް ޝިއުރީ ވަނީ ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް