ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 19:45
މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ސައުތު އޭޝިޔަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓީޓީ
އަންނަ މަހު އޮންނަ ޓީޓީ މުބާރާތަކީ، ދީމާއާއި ރަފާ ހޯދައިދިން ރަން ވަނަތަކުގެ އަގުވަަޒަންކުރަން އޮތް ފުރުސަތެއް- މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް
 
ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަޕޯޓްކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި

އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ޓީޓީ މުބާރާތަކީ ދީމާއާއި ރަފާ, ޓީޓީ ޓީމަށް ހޯދައިދިން ރަން ވަނަތަކުގެ އަގުވަަޒަންކުރަން އޮތް ފުރުސަތެއްކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި އޮންނަ މުބާރާތަކީ ސައުތު އޭޝިޔަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕެވެ. މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން އޮތް މުބާރާތެވެ. ކޮވިޑާއި އެނޫންވސް ސަބަބުތަކާހުރެ މުބާރާތް ފަސްވީއެވެ.

Advertisement

މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ, މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ބޭނުންފުޅުވި އެންމެ މުހިއްމު ސަބަބަކީވެސް އެ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދީފައިވާ ރީތި ނަން ކަމަށެވެ. އެކުޅުންތެރިން ހޯދައިދީފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި, ރަން ވަނަތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރަން ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި އެފަދަ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭން ބޭނުންވީކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި, ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް އަންނަ މަހުގެ 9-11ށް އެކުޅުންތެރިންނަށް ވަގުތުކޮޅެއް ހުސްކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ވަރަށް ރީތި ވަނަތަކެއް, ނަންތަކެއް ރާއްޖެއަށް މިކުދިން ހޯދައިދީފި. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީ ރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑުގަ، ރާއްޖޭގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން އެކުދިން އެކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް, އެކުދިންނަށް ހިތްވަރުދޭން.
އަހުމަދު މަހުލޫފް / ޔޫތު މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އިންޑިޔާފަދަ ވަރުގަދަ ޓީމުތަކާއެކު ވާދަކުރަން ޖެހުނަސް ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށެވެ. އެކަން ވާނީ ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. މުބާރާތަށް ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ތައްޔާރުކުރުމަށް މީގެ އަހަރެއްވަރު ކުރިން ރަނގަޅު ކޯޗަކާއެކީގައި ތަމްރީނުތައް ހަދަމުން އަންނަކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ކުރީގެ ޓީޓީ ޗެމްޕިއަން ކޮރޭޝިޔާގެ ޒޯރާން އެހީގައި ކްރޮއޭޝިޔާގެ ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކަކާއެކީގައި ގައުމީ ޓީމް ތައްޔާރުވަމުން ދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ, އިތުރު ކޯޗެއްވެސް މިވަގުތު އެކުޅުންތެރިންނަށް އިރުޝާދާއި ލަފާ ދެމުން ދެއެވެ. މީގެއިތުރުން މިދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކި މުބާރާތްތަކަށް އެކުޅުންތެރިން ފޮނުވައިގެން, ތައްޔާރުވާން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިއްޖެކަމަސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ނަތީޖާ ނެރުމަށް މިއަދު މިހާހިސާބަށް އައިއިރު ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިއްޖެކަމަށް މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ޖޫނިއަރ މުބާރާތަކީ ވަރަށް ބޮޑު މުބާރާތެއްކަމަށެވެ.

މީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑު މުބާރާތެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިވާދަކުރަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ގައުމުތަކަކާއެކީގައި. ތެދަށް ބުނަންޏާ މީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީޓީ ވޯލްޑްކަޕޭވެސް ބުނެވިދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް މުހިއްމު. މިމުބާރާތުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ހުރި މުބާރާތްތަކަށް ވަރަށްބޮޑު ފައިދާއެއް ކުރާނެ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޓީޓީ ބަދަލުކޮށްލަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް.
އަހުމަދު މަހުލޫފް / ޔޫތު މިނިސްޓަރ

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ, މިމުބާރާތް ބޭއްވެނީ ސީދާ މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓަރުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިންކަމަށެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ކަންކަން މިނިސްޓަރ ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާކަމަށެވެ. މުބާރާތަށް ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއަރ އަންހެން ކުޅުންތެރިން ތައްޔާރުވަނީ ސީދާ މެޑަލް ހޯދަންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ފިރިހެން ކުޅުންތެރިން ސީދާ މެޑަލް ހޯދަން ތައްޔާރުވާން އަދި 2 އަހަރެއްވަރު ނަގާނެކަމަށްވެސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އަމިއްލަފުޅަށް ގުޅުއްވާފަ ވިދާޅުވީ 2021ގަ ރާއްޖޭގައި މުބާރާތް ބާއްވަން. އެއީ 2019ގަ އައިއޯއައިޖީގަ ރާއްޖޭގެ ދީމާއާ ރަފާފަދަ ކުޅުންތެރިން ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދާފަވާތީ، ރާއްޖޭގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގަ، ސަޕޯޓާއެއްކޮށް މިރީޖަންގެ ކުޅުންތެރިން ބަލިކުރަން ބޭނުންވަނީ.
އަލީ ރަޝީދު / ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް
ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި އެސޯސިއޭޝަނުން ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގައި - ރާއްޖެއެމްވީ

މުބާރާތުގައި ހިމެނެނީ 19 އަހަރުން ދަށް (ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީ)އާއި 15 އަހަރުން ދަށް (ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީ)އެވެ. މުބާރާތް އޮންނާނީ އަންނަ މެއި މަހުގެ 9-11ށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް