ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 18:46
ރަފާ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަނީ
ރަފާ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ސައުތް އޭޝިޔަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސ
ރަފާގެ މެސެޖް: "ތައްޔާރު މިވަނީ މެޑަލް ހޯދަން، ހިތްވަރުދޭން އައިސްދީ"
 
މުބާރާތް އޮންނާނީ މެއި 9-11 އަށް ރާއްޖޭގައި

އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ސައުތް އޭޝިޔަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނީ މެޑަލް ހޯދަން ކަމަށާއި, އެކަމަށް ހުރިހާ ދިވެހިންގެ ސަޕޯޓަށް އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް ގޮވާލައިފިއެވެ.

Advertisement

ޓީމްގެ އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ ރަފާ ބުނީ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ އަމާޒުތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން ސީދާ މެޑަލް ހޯދަން ކަމަށެވެ. މެޑަލް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ރާއްޖޭގައި މުބާރާތް އޮތުން ކަމަށާއި, އެކަމަކު އޭގެ ފައިދާ ފުރިހަމައަށް ކުރާނީ ހުރިހާ ދިވެހިންގެ ފުރިހަމަ ސަޕޯޓް ލިބިގެންކަމަށް ރަފާ ބުންޏެވެ. ރަފާ ބުނީ މިއީ އޭނާއާއި, ޓީމްގެ އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ވަރަށް މުހިއްމު މުބާރާތެއްކަމަށެވެ. ސައުތް އޭޝިޔާ ޖޫނިއަރ މުބާރާތަށް މިދިޔަ އަހަރު ފަރިތަކުރަން ފެށީވެސް ސީދާ މެޑަލް ހޯދަން އަޒުމްކަނޑައަޅައިގެންކަމަށް މިދިޔަ ދެ އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައިވެސް ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިދިން ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިމުބާރާތް އޮންނާތީ ރަފާ އުއްމީދުކުރަނީ ޓީޓީއަށް ލޯބިކުރާ އެންމެނާއި, ޓީޓީއަށް ޝައުވެރިކަން ހުރި އެންމެން ހަމަ ވަގުތުކޮޅެއް, ސެކްރިފައިޒް ކޮށްލާނެކަމަށް. ރަފާ މެންނަށް ސަޕޯޓްކޮށްދޭން އަންނާނެކަމަށް. އެވާނީ ރަފާމެނަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު ހިތްވަރަކަށް. ހަމަ މެޑަލްއެއް ހޯދަން ރަފާމެން މިފަހަރު މަސައްކަތްމިކުރަނީ, އެންމެ ކުޑަމިނުން ރިހި މެޑަލް.
އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް / ޖޫނިއަރ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމާއި ސީނިއަރ ޓީމްގެވެސް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއެއް

ރަފާ ބުނީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމްތަކަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމްތަކެއްކަން އިނގޭކަމަށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އިންޑިޔާއަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ބެލިޔަސް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޤައުމު ކަމަށާއި, ސްރީލަންކާއާއި އެހެން ޤައުމުތައްވެސް ވަރުގަދަ ކަމަށެވެ. އެކަމަކުވެސް ރާއްޖޭގެ ޓީމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާނީ ސީދާ އަމާޒުތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން ނަތީޖާ ނެރެންކަމަށެވެ. ވަރުފަދަ ޓީމްތަކާ މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށްލަން ލިބުންވެސް ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ޤަބޫލުކުރަނީ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއްކަމަށެވެ.

މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާއިރު ރަފާއާއި ޓީމަށްވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީންނާއި, އެސޯސިއޭޝަނުން ލިބޭ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމެވެ. އެގޮތުން ބޭރުގެ ކޯޗެއް ގެނައުމުގެ އިތުރުން ކްރޮއޭޝިއާގެ ރަނގަޅު ދެ ކުޅުންތެރިން ގެނެސް މެޗުތަކެއް ރާއްޖޭގައި ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދީފައިވާކަން ރަފާ ފާހަގަކުރިއެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފްއަށާއި, ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނަށް ރަފާ ވަނީ އޭނާއާއި އެހެން ކުޅުންތެރިންގެ ނަމުގައި ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. ކްރޮއޭޝިޔާގެ ދެކުޅުންތެރިންނާއި, ބޭރުގެ ކޯޗެއް ލިބުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއްކަމަށާއި, އޭގެ ސަބަބުން ކުރިއެރުން ފެންނަކަން ރަފާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

މުބާރާތް އޮންނާނީ އަންނަ މެއި މަހުގެ 9-11 އަށް މާލޭގައެވެ. މެޗުތައް ކުޅޭނީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓްގައެވެ.

- ޓީޓީ ޓީމަށް ހިތްވަރުދޭންވީ ކީއްވެ?

- 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ރަން މެޑަލް ރާއްޖޭގެ ފާތިމަދު ދީމާ ހޯދި އެވެ.

- 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ރިހި މެޑަލް ރަފާ ހޯދިއެވެ.

- 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިނެލްޑް ގޭމްސްގެ އަންހެން ޑަބަލްސްއިން ރަން މެޑަލް ދީމާއާއި ރަފާގެ ޕެއަރއިން ހޯދިއެވެ.

- 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އަންހެން ޓީމް އިވެންޓުން ރަން މެޑަލް ރާއްޖެއިން ހޯދި, އެޓީމްގައި ދީމާއާއި ރަފާ ހިމެނެއެވެ.

- 2019 ވަނަ އަހަރު އޭޝިޔަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯޕްސް މުބާރާތުން ދީމާ ރިހި މެޑަލް ހޯދިއެވެ.

- 2018 ވަނަ އަހަރު ސައުތް އޭޝިޔަން ޖޫނިއަރ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އަންހެން ކެޓަގަރީގެ 12 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިން ދީމާ ރިހި މެޑަލް ހޯދިއެވެ.

- 2018 ވަނަ އަހަރު ސައުތް އޭޝިޔަން ޖޫނިއަރ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޖޫނިއަރ އަދި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމް ލޯ މެޑަލް ހޯދިއެވެ.

- 2019 ވަނަ އަހަރު ސައުތް އޭޝިޔަން ހޯޕްސް އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަމާއެކު ދީމާ ރަން މެޑަލް ހޯދިއެވެ.

މިފަދަ ފަޚްރުވެރި ވަނަތަކެއް ރާއްޖެއަށް ހޮދާދީފައިވާ ޓީމް އަށް ސަޕޯޓް ކުރަން ދިއުމަކީ ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ އެންމެން އަދި ދިވެހި ހުރިހާ ފަރުދުންވެސް ކުރަން މުހިންމުކަމެކެވެ. ރަފާ އެދުނު ފަދައިން ޓީމަށް ހިއްވަރު ދިނުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް