ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 21:53
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް
ރައީސް އޮފީސް
ސިފައިންގެ 130 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް
ގައުމީ ދިފާއީ ބާރަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ތަނަކަށް ހެދުމަކީ އަމާޒެއް: ޝަމާލް
 
ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެކި ލެވެލްގައި ސިފައިންނަށް އެއްބާރުލުން ލިބޭ

ގައުމީ ދިފާއީ ބާރަކީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ތަނަކަށް ހެދުމަކީ އަމާޒެއްކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިފައިންގެ 130 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޝަމާލް ވިދާޅުވީ, ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރއެއް ތައާރަފުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި, މިކަން ވެގެންދިޔައީ ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އެންމެ މުހިންމު ބިންގާކަމަށެވެ.

އެ މިސްރާބަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރެވުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ޝަމާލް ވިދާޅުވީ, އިންސާނީ ވަސީލަތް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމާއި, އިތުރު އާލާތްތައް ހޯދުމާއި, ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ނިޒާމުތައް ކަނޑައަޅަމުންދާކަމަށެވެ.

ސަލާމަތީގޮތުން ދިމާވާ އެކި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލުމަށާއި އިންޑިއަން އޯޝަން ސަލާމަތީ ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި, ބޭރު ގައުމުތަކާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކޮށް، އެކި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގަމުންދާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަދަނީ ދިފާއުގެ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ވެސް ދިފާއީ ބާރުން ކުރާކަމަށާއި, މި ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެއް އަމާޒުކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ. "ގާޒީ ޝިޕް" ވެސް 7 އަހަރަށްފަހު މަރާމާތުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ވަސީލަތްތައް ވެސް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ތެރޭގައި ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރުމާއި އޮޕަރޭޝަން ގާބިލުކަންވެސް އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްޕެޝަލް ފޯރސްގެ މަސައްކަތަށް އިތުރަށް އެހީވުމަށް މެރިން ކޯގައި ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ގްރޫޕެއް ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުން ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ވާކަމަށާއި, ރާއްޖޭގައި އަމާންވެއްޓެއް ގާއިމުކުރުމަށް ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން, ކްރައިމް ޓާސްކް ފޯހުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ, ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެކި ލެވެލްގައި ސިފައިންނަށް އެއްބާރުލުން ލިބޭކަމަށް ޝަމާލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެފައިވާއިރު, ރާއްޖޭގެ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސިފައިން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެ އަމާޒަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކި ދާއިރާގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ފައިޓިންގް ފިޓް ފޯހަކަށް ގައުމީ ދިފާއީ ބާރު ހެދުމަކީވެސް އަމާޒެއްކަމަށް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް