ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 22:59
ޔޫކްރެއިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ، ރަޝިޔާއަށް ވާގިވެރިވާ ސިފައިން
ޔޫކްރެއިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ، ރަޝިޔާއަށް ވާގިވެރިވާ ސިފައިން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިޔާއިން ދިން ސުންގަޑި ހަމަވިއިރުވެސް، ޔޫކްރެއިން ސިފައިން މަރިއަޕޯލްގައި އަމާނެއް ނުދިން
 
ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން ސިފައިންނަށް ދިން ސުންގަޑި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހަށް ހަމަވެފައި
 
ޔޫކްރެއިން ސިފައިން ވަނީ، މަރިއަޕޯލްގައި އެމީހުންނަށް ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ކުރިމަތިލެވޭނީ ދެން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކުކަމަށް ބުނެފައި
 
ހަނގުރާމަ ފެށުނީއްސުރެ އެންމެ ގަދަޔަށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރެވެމުންދާ އެއް ސަރަހައްދަކީ ޔޫކްރެއިންގެ މަރިއަޕޯލް ސިޓީ

ޔޫކްރެއިންގެ މަރިއަޕޯލް ސިޓީގެ ދަނގަޑު އުފައްދާ ފެކްޓްރީއެއްގެ ތެރޭގައި ތިބި ޔޫކްރެއިންގެ ސިފައިން އަމާންނުދީފިނަމަ މަރާލާނެކަމުގެ އިންޒާރުދީ ރަޝިޔާއިން ދިން ސުންގަޑި ހަމަވިއިރުވެސް ޔޫކްރެއިންގެ ސިފައިން އަމާނެއްނުދިނެވެ.

ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ އައު ބާބެއް ފެށިފައިވާކަން ރަޝިޔާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ހަނގުރާމަ ފެށުނީއްސުރެ އެންމެ ގަދަޔަށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރެވެމުންދާ އެއް ސަރަހައްދަކީ ޔޫކްރެއިންގެ މަރިއަޕޯލް ސިޓީއެވެ. އެސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ވަރުގަދަވެފައިވާއިރު، ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން ސިފައިންނަށް ދިން ސުންގަޑި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހަށް ހަމަވެފައެވެ.

ފެކްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ސިފައިންގެ ކޮމާންޑަރެއް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން, ޔޫކްރެއިންގެ ސިފައިން ވަނީ އެމީހުންނަށް އެގޮތުގައި ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ކުރިމަތިލެވޭނީ ދެން ކުޑަދުވަސްކޮޅަކު ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ގައުމުތަކުގެ އެހީއަށް އެދިފައިވާއިރު، ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ލަޝްކަރު އެމީހުންނަށްވުރެ އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުކަމަށާއި, ހަތިޔާރުގެ ގޮތުން ވަރުގަދަކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިއީ މެރިއަޕޯލްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ސިފައިންގެ އެންމެ ފަހު ޔުނިޓްތަކުން ޔުނިޓެއްގެ ކޮމާންޑަރުކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރަޝިޔާ އަސްކަރިއްޔާގެ އެތައް ހާސް ސިފައިންނެއް މިހާރު އެންމެ ވަރުގަދައަށް ހަމަލާތައް ދޭން ފަށާފައި ވަނީ އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ޑޮންބަސް ސަރަހައްދުގައެވެ. މިއާއެކު "ބެޓްލް އޮފް ދަ ޑޮންބަސް" ފެށިފައިވާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރަޝިޔާއިން ބުނަމުންދަނީ ޑޮންބަސްގައި ކުރިއަށްދާ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ތަކަކީ ޑޮނެސްކް އަދި ލުހާންސްކްގެ މިނިވަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެގައުމުން ކުރިއަށްދާ އޮޕަރޭޝަނެކެވެ.

އދ.އިން ބުދަ ދުވަހު އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާގޮތުން ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ޔޫކްރެއިން ދޫކޮށް ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ހިޖުރަކުރި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 5 މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހިޖުރަކުރި މީހުންގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި މީހުންނަކީ ކުޑަކުދިންކަމަށް އެޖަމްއިއްޔާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
40%
0%
20%
40%
0%
0%
ކޮމެންޓް