ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 17:57
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، އިންޑިޔާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވީ ސްޓާފް އެޑްމިރަލް ހަރީ ކުމާރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، އިންޑިޔާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވީ ސްޓާފް އެޑްމިރަލް ހަރީ ކުމާރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
އެމްއެންޑިއެފްގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުން
މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީއާއި މެރިޓައިމް ޑޮމެއިން އެވެއަރނަސްއާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުކުރަނީ
 
ސިފަވަރު ކޯސްޓް ގާޑު ބަނދަރާއި ޑޮކްޔާޑުގެ ޑީޓެއިލްޑް ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯޓު އިންޑިޔާއިން ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ، އެރިޕޯޓުގެ ރިވިޔު ދާދި އަވަހަށް ނިމޭނެ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، އިންޑިޔާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވީ ސްޓާފް އެޑްމިރަލް ހަރީ ކުމާރްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގައި މިއަދު އޮތް ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީއާއި މެރިޓައިމް ޑޮމެއިން އެވެއަރނަސްއާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ރޮނގުން، އެމްއެންޑީއެފްއާއި އިންޑިޔާގެ ނޭވީއާ ދެމެދު އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ދެފަރާތުންވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ، އެމްއެންޑީއެފްގެ ސިފަވަރު ކޯސްޓް ގާޑު ބަނދަރާއި ޑޮކްޔާޑުގެ ޑީޓެއިލްޑް ޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯޓު އިންޑިޔާއިން ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ، އެރިޕޯޓުގެ ރިވިޔު ދާދި އަވަހަށް ނިމޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިންޑިޔާއާއި ރާއްޖެއާ މެދު ދިފާޢީ އަދި ސަލާމަތީގޮތުން އޮތް ގުޅުން މީގެ ކުރިން ފެނިފައިނުވާ ވަރަށް ވަރުގަދަވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ، މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭނުން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި އިންޑިޔާއިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން، ކޯވިޑް-19 ގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ބޭހާއި ޞިއްޙީ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިންޑިޔާގެ ނޭވީން ވެދިން އެހީތެރިކަމާއި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުގެ އުޅަނދުތައް މަރާމާތުކޮށް ދިނުމުގައި ނޭވީން ވަމުން ގެންދާ އެހީތެރިކަން އެކަމަނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑާއި އިންޑިޔާގެ ނޭވީއާ ދެމެދު ކުރިއަށްގެންދާ އެކަތަ ފަދަ ޖޮއިންޓް އެކްސަސައިޒް ތަކާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފުޅާވެގެން ދާނެކަން ޔަޤީންކުރައްވާކަމަށް މިނިސްޓަރ މާރިޔާވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްގެ އަރިހުގައި، ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ރިޓަޔަރޑް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރާއި، މިލިޓަރީ ސެކްރެޓަރީ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުލް މަތީން އަޙްމަދާއި ރާއްޖެއިން އިންޑިޔާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރު ކާނަލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމާއި، ޑީއައިޑީސީގެ ޕްރިންސިޕަލް ޑައިރެކްޓަރ ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް އަޙްމަދު ޝަރީފާއި ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ޙަސަން ބުޝްރީއާއި ޑިރެކްޓަރ އޮފް އެންޓި-ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ޢަލީ ޖައިޝަން ޢާމިރު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް