ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 16:29
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޖޫނިއަރ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިންނާއެކު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޖޫނިއަރ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިންނާއެކު
ރައީސް އޮފީސް
ކްރޮއޭޝިޔާގެ ޖޫނިއަރ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖޭގައި
ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއަރ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރު ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް، ކްރޮއޭޝިޔާގެ ޖޫނިއަރ ދެ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖޭގައި
 
މުބާރާތް އޮތީ އަންނަ މަހު 9-11 އަށް

ރާއްޖޭގައި އަންނަ މަހު މަހު ބާއްވާ ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްއަށް ތައްޔާރުވާ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރު ތަޖުރިބާ ހޯދައިދޭން ކްރޮއޭޝިޔާގެ ޖޫނިއަރ ދެ ކުޅުންތެރިން ގެނެސްފިއެވެ.

ކުރީގެ އެއްވަނަ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިޔާ ކްރޮއޭޝިޔާގެ ޒޯރާން ޕްރިމޯރަކްއާއި ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ގެނައި ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެދެ ކުޅުންތެރިން މިހާރު އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއަރ ކުޅުންތެރިންނާއެކު މެޗުތައް ކުޅެމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއަރ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ސީނިއަރ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެވެ, ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ އަދި ދެވަނަ ޓީޓީ ކުޅުންތެރިޔާވެސް ހިމެނެނީ ޖޫނިއަރ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައެވެ. ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބުރައީސް އިބްރާހީމް ޝިއުރީ ވިދާޅުވީ ކްރޮއޭޝިޔާއިން އައީ އެޤައުމުގެ ހަމަ ރަނގަޅު ޖޫނިއަރ ދެ ކުޅުންތެރިންކަމަށެވެ. މިއީ ޒޯރާންއާއެކު ފެށި މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެދެކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ކްރޮއޭޝިޔާގެ ކޯޗެއްވެސް ރާއްޖެ އަންނާނެކަމަށް ޝިއުރީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަކު އެއީ އޮފިސަލް ކޯޗެއް ނޫންކަމަށާއި, ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކްރޮއޭޝިޔާއިން ހުރި ފުރުޞަތުތަކަށް ކޯޗު މައުލޫމާތު ހޯދާ ފަހިކޮށްދޭނެކަމަށް ޝިއުރީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތުގައި ކޯޗުގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތާއި, ތަޖުރިބާ ލިބޭނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ކްރޮއޭޝިޔާގެ ދެ ކުޅުންތެރިން މިމަހުގެ 29 ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާނެއެވެ. ޝިއުރީ ވިދާޅުވީ އެކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މެޗުތަޖުރިބާއާއި, ޕްރެކްޓިސް ތަޖުރިބާ ލިބޭނެކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި އޮންނަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަނީ މެޑަލްތަކެއް ހޯދަން ކަމަށާއި, އެއްމީދު އެބައޮތްކަމަށްވެސް ޝިއުރީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓާގެޓަކީ ހަމަ މެޑަލް ތަކެއް ހޯދުން. އިންޑިޔާއިން އަންނަނީ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓޮޕް ޓީމް, ފަސޭހައެއް ނުވާނެ. އެކަމަކުވެސް އުއްމީދުކުރަނީ އެންމެ މައްޗަށް.
އިބްރާހީމް ޝިއުރީ / ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބުރައީސް

ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއަރ މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ މެއިމަހު 9-11 އަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ހޯލްގައެވެ. މުބާރާތުގައި އިންޑިޔާ, ނޭޕާލް, ސްރީލަންކާ, ބޫޓާން އަދި ޕާކިސްތާނުންވެސް ވާދަކުރާނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓީމުން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަނީ ގްރީކް ކޯޗެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް