ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 18:09
ޔޫކްރެއިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިއާއަށް ވާގިވެރިވާ ސިފައިން
ޔޫކްރެއިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިއާއަށް ވާގިވެރިވާ ސިފައިން
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
'ބެޓްލް އޮފް ޑޮންބަސް' ރަޝިއާއިން ފަށައިފިކަމަށް ޔޫކްރެއިން ބުނެފި
 
ރަޝިއާއިން މިހާރު ލުހާންސްކް ޕްރޮވިންސްގެ ކްރެމިންނާ ހިފާފައިވާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުން ބުނޭ
 
ރައީސް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވަނީ ރަޝިއާއިން ކިތަންމެ ބައިވަރު ސިފައިންނެއް ފޮނުވި ނަމަވެސް އެމީހުންނާ ކުރިމަތިލާ ގައުމު ދިފާއު ކުރާނެ ކަމަށް

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކޮށް އެސަރަހައްދު ހިފުމަށް އެތައް ހާސް ސިފައިން ހަމަލާދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ދެ ޕްރޮވިންސް، ލުހާންސްކް އަދި ޑޮނެސްކް ހިފުމަށް ރަޝިއާއިން ފެށި މިހަމަލާތަކާއެކު ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ މި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކަށް 'ބެޓްލް އޮފް ދަ ޑޮންބަސް'ގެ ނަމުން ނަންދީފައެވެ.

ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުގައި ޔޫކްރެއިން އިން ވަނީ ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކަށް އެގައުމުގެ ސިފައިން ކެރިގެން ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށާއި އެ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު މި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ފެށިފައިވާއިރު، ޔޫކްރެއިނުން ބުނަނީ ރަޝިއާގެ މިހަމަލާތައް ފެށިފައި ވަނީ ވައިގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކަކާއެކު ކަމަށެވެ.

މިހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކާއެކު ރަޝިއާއިން މިހާރު ލުހާންސްކް ޕްރޮވިންސްގެ ކްރެމިންނާ ހިފާފައިވާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. މިއީ 18،000 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ އަވަށެކެވެ.

ލުހާންސްކްގެ ޔޫކްރެއިން ގަވަރުނަރު ވަނީ ކްރެމިންނާ އަށް ރަޝިއާގެ ސިފައިން ވަދެގަނެ އެ ސިޓީ އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ރަޝިއާގެ ސިފައިން ހުރިހާ ފަރާތަކުން ހަމަލާދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އާންމު ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކުރަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކުގެ ތެރޭގައި މަރުވާ އާންމުންގެ އަދަދު ބުނަން ދަތިކަމަށްވެސް ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހަމަލާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރަޝިއާއިން މާބޮޑު ތަފްސީލެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސަރުގެއި ލަވްރޮވް ވަނީ ރަޝިއާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ އޮޮޕަރޭޝަންގެ އައު ސްޓޭޖެއް ފެށުނުކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި އޮޕަރޭޝަންގެ ބޭނުމަކީ ޑޮނެސްކް އާއި ލުހާންސްކްގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަމަށް ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސަރުގެއި ޝޮއިގު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޔޫކްރެއިންގެ މަރިއަޕޮލް ސިޓީގައި ރަޝިއާއިން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުފުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޔޫކްރެއިންގެ ސިފައިންނަށް އެގައުމުންވަނީ ހަތިޔާރު ބަހައްޓާފައި އަމާންދިނުން ނޫނީ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވުން، މިދެގޮތުން ގޮތެއް އިހުތިޔާރުކުރުމަށް ބުނެ އެންމެ ފަހުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ. އެގޮތުން ދަނގަޑު އުފައްދާ ފެކްޓްރީއެއްގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިންގެ ސިފައިން ތިބި އިރު، ހަތިޔާރު ބަހައްޓާފައި އަމާންދޭން އެންމެންނަށް ދިރިހުރުމުގެ ފުރުސަތުދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަށް ދޭކަމަށް ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރަޝިއާ އަށް ވާގިވެރިވާ ޗެޗްނިއާގެ ލީޑަރު ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެ ފެކްޓްރީވެސް ހިފާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ ދެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަޝިއާގެ މިހަމަލާތަކަށް ކެރިގެން ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކިތަންމެ ބައިވަރު ސިފައިންނެއް ފޮނުވި ނަމަވެސް އެމީހުންނާ ކުރިމަތިލާ ގައުމު ދިފާއު ކުރާނެ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވްއަށް ދެމުންދިޔަ ހަމަލާތައް މަދުކޮށް އިރުމަތީ ސަރަހައްދަށް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ސަމާލުކަން ދޭން ފަށާފައި ވަނީ މާޗު މަހުގެ ފަހުކޮޅުއެވެ. އެސަރަހައްދުގައި ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު، އެގައުމުން ދަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިގެ މަގުން ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
18%
0%
9%
0%
9%
64%
ކޮމެންޓް