ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 15:15
އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް އެމްއެންޑީއެފްގެ މައި މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން
އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް އެމްއެންޑީއެފްގެ މައި މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން
އެމްއެންޑީއެފް
ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ގުޅުން
އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް އެމްއެންޑީއެފްގެ މައި މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
 
ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ސްޕެއަރސްއާއި ބައެއް އާލާތްތައް ވަނީ ހަދިޔާކުރައްވާފައި
 
އީއީޒެޑް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި
 
އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރަފުގައި ދިވެހި ސިފައިން ވަނީ އޮނަރ ގާޑެއް އަރުވާފައި

އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ދަ ނޭވަލް ސްޓާފް އެޑްމިރަލް ރާދަކްރިޝްނަން ހަރީ ކުމާރު، އެމްއެންޑީއެފް މައިމަރުކަޒު، ބަންޑާރަކޮށްޓަށް ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެޑްމިރަލް ރާދަކްރިޝްނަން ހަރީ ކުމާރު ބަންޑާރަކޮށްޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރަފުގައި ދިވެހި ސިފައިން ވަނީ އޮނަރ ގާޑެއް އަރުވާފައެވެ. ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން، އެމަނިކުފާނު ވަނީ މިއަދު މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާފައެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދުގައި އޮތް ޒަމާންވީ ދިފާޢީ ބަދަހި ގުޅުމާ ބެހޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އަދި ދިފާޢީ ދާއިރާއިން އިންޑިއާއިން ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރައްވައި، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުވުން އޮތީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، އެޑްމިރަލް އާރް. ހަރީ ކުމާރު، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލްގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ވަނީ އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި، ދެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ދެމެދު އޮތް އެކުވެރި ބަދަހި ގުޅުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި މެރިޓައިމް ސޭފްޓީއާއި، ދެ ޤައުމުގެ ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގާ ތަމްރީނާއި، އީއީޒެޑް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބާއްވާފައި ވަނީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ބިޔުރޯގައެވެ.

އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް އެމްއެންޑީއެފްގެ މައި މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން - އެމްއެންޑީއެފް

އެޑްމިރަލް އާރް. ހަރީ ކުމާރު، ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ސްޕެއަރސްއާއި ބައެއް އާލާތްތައް ވަނީ ހަދިޔާކުރައްވާފައެވެ.

ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީއާއި "ކޯސްޓްގާޑު ކާމިޔާބު" އުޅަނދަށް ހަދިޔާކުރެއްވި މި ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވެލެއްވީ އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ކޮމަޑާންޓް ކާނަލް އިބްރާހީމް ޙިލްމީއެވެ. އެޑްމިރަލް އާރް. ހަރީ ކުމާރު ކޯސްޓްގާޑު ޝިޕް ހުރަވީއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެ ޝިޕްގެ މެހެމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

އޭޕްރިލް 17 އިން 20 އަށް އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އަރިހަށާއި، ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް ވަނީ ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް