ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 16:26
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު- ކޮވިޑުގެ ހާލަތު މެނޭޖްކުރެއްވިގޮތަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުންވެސް ތައުރީފުކުރޭ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު- ކޮވިޑުގެ ހާލަތު މެނޭޖްކުރެއްވިގޮތަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުންވެސް ތައުރީފުކުރޭ
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު މެނޭޖްކުރުން
ކުޅަދާނަ ކައްޕިތާނެއް ގައުމުގެ ހުންގާނުގައި ނެތްނަމަ މިއޮޑި ފަރަށް އެރީސް: މެމްބަރު ސަލީމް
 
ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ކުރިއަރައި ކޮޅަށްޖެހެމުން ދިޔައީ ހަލުވިކަމާއެކު
 
ލަންކާއަކީ ރާއްޖެއަށްވުރެ މާ ފުދިގެން އުޅުނު ގައުމެއް
 
ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން އައިގޮތަށް ވޯރލްޑް ބޭންކުންވެސް ތައުރީފުކޮށްފައިވޭ

ކުޅަދާނަ ކައްޕިތާނެއް ގައުމުގެ ހުންގާނުގައި ނެތްނަމަ މި އޮޑި ފަރަށް އެރީސްކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަލީމް މިހެން ވިދާޅުވީ, ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގާނޫނަށް ހުށައެޅިފައިވާ އިސްލާހުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ފެނިގެން ދިޔައީ ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައަށް ފަހު ދުށް އެންމެ ބޮޑު އެއް އިގުތިސާދީ ކާރިސާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑުގެ އުނދަގޫ 2 އަހަރު ދިވެހި ތާރީޚުގައި ލިޔެވިގެންދާނީ, ނާއުންމީދާއި ނުތަނަވަސްކަމާއި ބިރުވެރިކަން ގެނެސްދިން 2 އަހަރުގެ ގޮތުގައިކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އެ ހާލަތު އަދިވެސް މުޅިން ފިލައިގެން ނުދާކަމަށެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ރަޝިއާ-ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައިގެ އަސަރުވެސް ދިވެހިންނަށް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހިފައިވާކަން ސަލީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި ދިމާވި ކަންކަމަކީ ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ކުރިން ވިސްނިފައިވެސް ނެތް ހާލަތްތަކެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ދިވެހިންގެ މައި އެއާޕޯޓު ބަންދުކޮށްގެން ތިބެން ޖެހިދާނެކަމަށް ކުރިން ހީވެސްކުރެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ފަތުރުވެރިން ނިންދަވަން އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުކުރި އެނދުތަކުގަ ބަލިމީހުން ބައިތިއްބަން ޖެހިދާނެކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތަށް ތަސައްވަރު ކުރެވިފައެއް ނޯންނާނެ.
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

ސަލީމް ސިފަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި, ކުޅަދާނަ އަދި ވިސްނުންތެރި ކައްޕިތާނެއް ގައުމުގެ ހުންގާނުގައި މިއަދު ނެތްނަމަ، ގައުމުގެ އޮޑި ފަރަށް އަރާނެކަމާމެދު ޝައްކެއްނެތެވެ. އެކަން ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ހާލަތަށް ބެލުމުންވެސް އެނގިގެންދާކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސާލެއްގެ ގޮތުން އަވައްޓެރި ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތުގެ މައްޗަށް ސަލީމްގެ ވާހަކައިގައި އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ލަންކާއަކީ ރާއްޖެއަށްވުރެ މާ ފުދިގެން އުޅުނު ގައުމެއް ނަމަވެސް، މިއަދު ލަންކާގައި ކަރަންޓާއި، ކާބޯތަކެއްޗާއި، ބޭހާއި، އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަށް ޖެހިފައިވާކަން ސަލީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގަ ކަރަންޓެއް ނެތް. ކާބޯތަކެއްޗެއް ނެތް. ބޭހެއް ނެތް. ތެލެއް ނެތް. ގޭހެއް ނެތް. މުދަލެއް ނެތް. ބޭރުފައިސާއެއް ނެތް. ދަރަނި ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އަދި ކިއެއްތޯ މަދަރުސާ ކުދިންނަށް އިމްތިހާނު ހަދާނެ ކަރުދާހެއްވެސް ނެތް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ މާއުފަލުގަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ މާ ފުރިހަމަ ވަސީލަތްތަކުގަ، ފުދިގެން އުޅުނު ގައުމުތަކުގެ މިއަދުގެ ހާލަތު. އެމީހުން އެ ތިބީ މަގުމަތިވެފަ. ބިކަވެފަ. ގޮސް ހުސްވެފަ.
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ފެށުނުއިރު ރާއްޖެއާއި ލަންކާވެސް އޮތީ އެއްހާލަތެއްގައި ކަމަށެވެ.

އެއީ ޗައިނާގެ ދަރަންޏާ، ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ހުއްޓުނު އިގުތިސާދު.
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

ރާއްޖެއިން މި ހުރަސްތަކުން އަރައިގަތުމުގެ ސަބަބަކީ, ގައުމުގެ ރައީސްގެ ވިސްނެވުމާއި، ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައްކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން އައިގޮތަށް ވޯރލްޑް ބޭންކުންވެސް ތައުރީފުކޮށްފައިވާކަން ސަލީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ކޮވިޑުގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރި މަސައްކަތް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުންވެސް ފާހަގަކުރާކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު 33 އިންސައްތަ ދަށަށް ދިޔަ ނަމަވެސް، ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ކުރިއަރައި, ކޮޅަށް ޖެހެމުން ދިޔަކަން ވޯރލްޑް ބޭންކުންވެސް ފާހަގަކުރާކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ ހާލަތު ކުރިއާއަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅުވެފައިވާކަމާއި، އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާކަމާއި، ފަގީރުކަމުގެ ނިސްބަތް ރަނގަޅުވަމުންދާކަންވެސް ވޯރލްޑް ބޭންކުގެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ ދަރަނީގެ ދަންތުރައެއްގައި ޖެހެން މި ސަރުކާރުން ދޫކޮށްނުލާނެކަމަށެވެ.

މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީއާ ދިވެހި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ކުރި މިންނެއް މަސައްކަތް، ބޭނުންވި ހާލަތުގަ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީވެ، ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ މި ފެންނަނީ.
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
ވޯރލްޑް ބޭންކުގެ ރީޖަނަލް އަޕްޑޭޓް ރިޕޯޓް - ވަރލްޑް ބޭންކް

ސަލީމް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީއަށް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވި ވަގުތު، ސަރުކާރުން އެކަމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުއްވިކަންވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި