ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 17:49
ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް
ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއިން ބުނަނީ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ޔޫކްރެއިން އަށް އެއްގޮތަކަށް ވާހަކަނުދެއްކޭ ކަމަށް
 
ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވީ ދެގައުމުގެ މަންދޫބުން ދަނީ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުން ކަމަށް
 
ޔޫކްރެއިނުން އެކިފަހަރު އެކި ގޮތަށް ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާތީ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުން އެއްވެސް ކަހަލަ ކުރިއެރުމެއް ނުފެނޭ
 
އެއްފަހަރު އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންތައްތަކުގައިވެސް ޔޫކްރެއިނުން ދަނީ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަމުން

ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ޔޫކްރެއިން އެކި ފަހަރު ވާހަކަދައްކަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކްރެމްލިނުން ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެއްގޮތަކަށް ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެގައުމުން މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވިފައިހުރި މަޝްވަރާތަކުގައިވެސް އެއް ފަހަރު އެއްބަސްވެފައި ހުރި ކަންކަމުގައި ވިސްނުން ބަދަލުކުރާކަމަށް ކްރެމްލިން އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކްރެމްލިންގެ ތަރުޖަމާން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވަނީ ދެގައުމުގެ މަންދޫބުން ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިންގެ ފަރާތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ވަރަށް އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަށާއި އެއްފަހަރު އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންތައްތަކުގައިވެސް ވިސްނުން ބަދަލުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާ ވަނީ ޔޫކްރެއިނުން އެކިފަހަރު އެކި ގޮތަށް ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާތީ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތަކުން އެއްވެސް ކަހަލަ ކުރިއެރުމެއް ނުފެންނަކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ފަށާފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއާއެކު ހުޅަނގުން ރަޝިއާ އާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންފަށާފައި ވާއިރު އެގައުމުތަކުން ދަނީ ޔޫކްރެއިން އަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް