ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 13:35
ދުބާއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރެއްވި އަލްޙާފިޡް އަޙްމަދު ނަބީޙު ޢަބްދުލްޤާދިރާއި ނާއިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން
ދުބާއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރެއްވި އަލްޙާފިޡް އަޙްމަދު ނަބީޙު ޢަބްދުލްޤާދިރާއި ނާއިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ނާއިބު ރައީސް ނަބީހްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ދުބާއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ، ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރި ނަބީޙްއާއި ނާއިބުރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ހުރި މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ
 
އަލްޙާފިޡް އަޙްމަދު ނަބީޙަކީ ނަމޫނާ ކުއްޖެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، ޔޫއޭއީގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދުބާއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ، ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރި އަލްޙާފިޡް އަޙްމަދު ނަބީޙް ޢަބްދުލްޤާދިރާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރާއި، އަލްޙާފިޡް އަޙްމަދު ނަބީޙް ޢަބްދުލްޤާދިރުގެ މަންމަ އާމިނަތު މުޙައްމަދާއި، ބައްޕަ ޢަބްދުލްޤާދިރު ޤާސިމް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ އަލްޙާފިޡް އަޙްމަދު ނަބީޙަކީ ނަމޫނާ ކުއްޖެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެ، ނަބީޙަށް ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރޮނގުން އިތުރަށް ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ހިތްވަރުދެއްވައި، ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ހުރި މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް އެމަނިކުފާނުވަނީ ކުދިންގެ ޅަ އުމުރުން ފެށިގެން ކީރިތި ޤުރުއާނަށް އޮންނަ ލޯބި އަށަގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ނަބީޙުގެ ބެލެނިވެރިން ވަނީ ދުބާއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ނަބީޙު ބައިވެރިވުމަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތަޖުރިބާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބާ ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް