ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 19:57
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ކަވަރުކުރަން 50 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ޖީ7 ގައުމުތަކުގައި އެދިއްޖެ
 
ހަނގުރާމަ ފެށިގެން 7 ހަފުތާއަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާއިރު، ޔޫކްރެއިނަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިފައި
 
ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ފޫބެއްދުމަށް %0 ކޫޕަން ބޮންޑު އިޝޫކުރުމަށް ދަނީ ވިސްނަމުން
 
މަހަކަށް 7 ބިލިއަން ޔޫރޯގެ ޑެފިސިޓްގެ މަގުން 6 މަސްދުވަހަށް ގާތް ގަޑަކަށް 50 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވާނެކަން ރައީސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔޫކްރެއިންގެ އިގުތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ލޮޅުމުގެ ސަބަބުން, އެގައުމުގެ އެގައުމުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ފޫބެއްދުމަށް 50 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިނުމަށް އެގައުމުން ޖީ7 ގައުމުތަކުގައި އެދިއްޖެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސަށް އިގުތިސާދީ ކަންތައްތަކާގުޅޭ ލަފާދެއްވުމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އޮލޭ އުސެންކޯ ވަނީ އެގައުމުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ފޫބެއްދުމަށް ސުމެއް އިންސައްތައިގެ ކޫޕަން ބޮންޑު އިޝޫކުރުމަށް ވިސްނަވަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެގައުމަށް 50 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ޖީ7 ގައުމުތަކުގައި އެގައުމުގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ކޮންމެ މަހަކަށް 7 ބިލިއަން ޔޫރޯގެ ޑެފިސިޓްގެ މަގުން 6 މަސްދުވަހަށް ގާތްގަނޑަކަށް 50 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވާނެކަން ރައީސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް އޮލޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށިގެން ދިޔައީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު, ރަޝިއާއިން އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމުންނެވެ. ހަނގުރާމަ ފެށިގެން 7 ހަފުތާއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އިރު، ޔޫކްރެއިނަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިފައެވެ. އެގައުމުގެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާއިރު، އެގައުމުގެ އެތައް މިލިއަން ރައްޔިތުންނަކަށް ވަނީ ގައުމު ދޫކޮށް ދާން މަޖުބޫރުވެފައެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔޫކްރެއިނަށް ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުން ދަނީ ވަރަށް ގިނަ އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަސްކަރީގޮތުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތައް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއްވެސް ގައުމުތަކުން ވަނީ އަސްކަރީ އެހީގެ ގޮތުގައި ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
0%
0%
25%
25%
25%
ކޮމެންޓް