ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 13:26
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ކުރިއަށްދާތާ މިހާރު ހަތް ހަފުތާ ވެއްޖެ
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ކުރިއަށްދާތާ މިހާރު ހަތް ހަފުތާ ވެއްޖެ
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގެ 3،000 ސިފައިން މަރުވެއްޖެ، ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ރަޝިޔާއަކީ ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމެއްގެގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް
 
ޒެލެންސްކީ ވަނީ، ރަޝިޔާއަކީ "ސްޓޭޓް ސްޕޮންސަރ އޮފް ޓެރަރިޒަމް"ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފައި
 
ރަޝިޔާއިން ބުނަނީ، "މޮސްކްވާ" އަޑިއަށް ދިޔައީ މަނަވަރުގައި ރައްކާކޮށްފައިހުރި ވަޒަންތަކެއް ގޮވައި، ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް
 
ޔޫކްރެއިންގެ 2،500އާ 3،000އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ ސިފައިން ވަނީ ހަނގުރާމާގައި މަރުވެފައި

ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި އެގައުމުގެ 3،000އެއްހާ ސިފައިން މަރުވެފައިވާކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޒެލެންސްކީއާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން, ޔޫކްރެއިންގެ 2،500އާ 3،000އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ ސިފައިން ވަނީ ހަނގުރާމާގައި މަރުވެފައެވެ. އަދި އެގައުމުގެ 10،000 ސިފައިންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށްވެސް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އާންމުންގެ ތެރެއިން ކިހާ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވާކަމެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ބުނެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ 19،000އާ 20،000 ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ ސިފައިން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވާކަމަށް ސީއެންއެންއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ މަހު ރަޝިޔާއިން ވަނީ އެހާތަނަށް އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މަރުވެފައި ވަނީ 1،351 ސިފައިން ކަމަށާއި 3،825 ސިފައިންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

ދެ ގައުމުން ހާމަކުރަމުންދާ ނަންބަރުތަކަކީ ސައްހަ ނަންބަރުތަކެއްތޯ ކަށަވަރު ނުކުރެވޭކަން ރޮއިޓަރސްއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރަޝިޔާއިން ވަނީ ކިއެވްއަށް އަމާޒުކޮށް އިތުރު ހަމަލާތަކެއް ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ. އެގޮތުން ކިއެވް ކައިރީ ހުންނަ ވިޒަރ ފެކްޓަރީއަށް މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފައިވާނެކަން ފާހަގަކޮށް ރަޝިޔާއިން ވަނީ, އެ ފެކްޓްރީއަކީ މިސައިލް އުފެއްދުމާއި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފެކްޓްރީއެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. ރަޝިޔާގެ ހަމަލާތައް މިގޮތަށް އަމާޒުވެފައި މިވަނީ, ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އެގައުމުގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަނަވަރު "މޮސްކްވާ" އަޑިއަށްދިއުމުގެ ހާދިސާއަށް ފަހުއެވެ.

ޔޫކްރެއިން ވަނީ އެގައުމުގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއް އަމާޒުވެ ބްލެކް ސީގައި އޮތް ރަޝިޔާގެ މަނަވަރު އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިޔާއިން ބުނަނީ މޮސްކްވާ އަޑިއަށް ދިޔައީ މަނަވަރުގައި ރައްކާކޮށްފައިހުރި ވަޒަންތަކެއް ގޮވައި, ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި މަނަވަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ 500ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ސަލަމާތްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާއިން ބުނަނީ ރަޝިޔާގެ މަނަވަރަށް ޔޫކްރެއިންގެ ދެ މިސައިލް ހަމަލާ އަމާޒުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެހަމަލާގައި މަނަވަރު އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާއިރު، މަނަވަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް އަނިޔާ ލިބި މަރުވެފައިވާނެކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޔޫކްރެއިނުން ބުނީ ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަނަވަރުތައް ބްލެކްސީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިއުމަކީ ރަޝިޔާއިން އެގައުމަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި ސީ އޮފް އަޒޮވްގައި މަރިއަޕުލްގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރުތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާކަން ޔޫކްރެއިނުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރަޝިޔާއިން ދިން އިންޒާރުތަކަށްފަހު, ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތު ކިއެވްއަށް އަމާޒުކޮށް އެގައުމުން ހަމަލާތައް ދީފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ, ދެކުނާއި އިރުމަތީގައި ކުރިއަށްދާ ކުރިމަތިލުންތަކަކީ ފަސޭހައިން މޮޅުވެވޭނެ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ނޫންކަމަށާއި, އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުންދިޔަ ނަމަވެސް ރަޝިޔާގެ ސިފައިން އެގައުމުން ބާލަން ބޭނުންނަމަ މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކުން އެގައުމަށް އިތުރު ހަތިޔާރުތައް ފޮނުވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ރަޝިޔާގެ ތެލަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެމްބާގޯއެއް އިއުލާނުކުރުމަށްވެސް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޒެލެންސްކީ ވަނީ, ރަޝިޔާއަކީ "ސްޓޭޓް ސްޕޮންސަރ އޮފް ޓެރަރިޒަމް"ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފައި ކަމަށް ވޮޝިންގްޓަން ޕޯސްޓުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މިކަމާގުޅިގެން ވައިޓް ހައުސްގެ ތަރުޖަމާނަކު ވަނީ އެގައުމުން ޕުޓިންއަށް ދަތިކުރުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
14%
14%
0%
43%
0%
29%
ކޮމެންޓް