ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 15:50
ނެޝަނަލް ކޮމްޕެޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑް ފޯ ވޭސްޓް ޓު ވެލްތު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރ (ކ) އަދި އެމްއެންއެސްޑިއޭގެ ސީއީއޯ (ވ)
ނެޝަނަލް ކޮމްޕެޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑް ފޯ ވޭސްޓް ޓު ވެލްތު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރ (ކ) އަދި އެމްއެންއެސްޑިއޭގެ ސީއީއޯ (ވ)
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ވޭސްޓް ޓު ވެލްތު
ނޭޝަނަލް ކޮމްޕީޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑް ފޯރ ވޭސްޓް ޓު ވެލްތު އިފްތިތާޙްކޮށްފި
 
ކޮންމެ ރަށެއްގަކޮންމެ ކައުންސިލެއްގަ މިކަން ކުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި މިކަން ކުރާނެ ވޯކްފޯސްއެއް އުފެދެން ޖެހޭ

އުކާލެވޭ ކުނިން ފައިދާހުރި ތަކެތި އުފެއްދުމަށާއި އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް އަދި ކުނި މެނޭޖްކޮށް ވެށީގެ ސާފުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާފަންނީ ހުނަރު އުނގަންނައިދިނުމަށް ނޭޝަނަލް ކޮމްޕިޓެންސް ސްޓޭންޑަރޑް ފޯރ ވޭސްޓް ޓު ވެލްތު އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ.

ހޮޓެލްޖެންގައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި މި ސްޓޭންޑަރޑް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ، މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްއެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާއެވެ. ހަފްލާގެ ޝަރަފްވެރި މެހްމާން މިނިސްޓަރ ޝައުނާގެ ވާހަކައިގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި އުފެދޭހުރިހާ ކުންޏެއް ރައްކާތެރި ގޮތުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ހުނަރުވެރި ދިވެހިން އުފައްދަން ބޭނުން ވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮންމެ ރަށެއްގަކޮންމެ ކައުންސިލެއްގަ މިކަން ކުރާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި މިކަން ކުރާނެ ވޯކްފޯސްއެއް އުފެދެން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ މާލީ އެހީގައި ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެންހޭންސިންގް އެންމްޕްލޯޔަބިލިޓީ އެންޑް ރިޒިލިއަންސް (މީރާ) ޕްރޮޖެކްޓުގެދަށުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެން.އެސް.ޑީ.އޭ) އިން އެކުލަވާލި ވޭސްޓް ޓު ވެލްތު ޓްރޭނިންގ ޕެކޭޖް ގައި ހިމެނޭ ސްޓޭންޑަރޑެވެ. މި ޓްރޭނިންގ ޕެކޭޖްގައި ސްޓޭންޑަރޑްގެ އިތުރުން މުޤައްރަރާއި، އެސަސްމަންޓް ރިސޯސް ފޮތާއި،ލާރނިންގ މެޓީރިއަލްސް އަދި ސްޓޫޑެންޓް ލޮގް ފޮތް ހިމެނޭއެވެ.

Advertisement

ވޭސްޓް ޓު ވެލްތު ޓްރޭނިންގް ޕެކޭޖަކީ ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ހިންގުމަށްޓަކައި އެމް.އެން.އެސް.ޑީ.އޭ.އިން އުފެއްދި 104 ވަނަ ޓްރޭނިންގ ޕެކޭޖެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދޮޅު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 70 ނެޝަނަލް ކޮމްޕީޓެންސީސްޓޭންޑާރޑް ޕެކޭޖް އަލަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި، އަދި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ 53 ސްޓޭންޑަރޑް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

16 މެއި 2021 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކުރުމުން މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއުފައްދަވާ، ހުނަރުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ނިޒާމު ތަރައްޤީކޮށް، ރެގިއުލޭޓްކުރުން އެމް.އެން.އެސް.ޑީ.އޭ.ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކުގެ ތެރޭގައިހިމެނެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އިފްތިތާޙް ކުރެވުނު ނޭޝަނަލް ކޮމްޕިޓެންސް ސްޓޭންޑަޑް ފޯރ ވޭސްޓް ޓު ވެލްތު އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ކުރިއެރުވުމަށް އެމް.އެން.އެސް.ޑީ.އޭ. އިން ހިއްސާކުރި މުހިއްމު ވަސީލަތެއް ކަމުގައި އެމް.އެން.އެސް.ޑީ.އޭ. ގެޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މި ސްޓޭންޑަރޑްގެ ދަށުން ކުނިން އާމްދަނީ އުފެއްދުމާއި ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ޢިލްމު އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ހުންނާންވީ ފެންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމަށާއިތަމްރީނުން ފާސްވާ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ޤަބޫލްކުރާ ޤައުމީ ސަނަދެއް ދެވޭނެ ކަމަށްވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް