ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 22:43
ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަނަށް ދިން ރޮކެޓް ހަމަލާގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވޭ
ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަނަށް ދިން ރޮކެޓް ހަމަލާގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވޭ
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާއިން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތަކުގެ ތަހުގީގު
ރަޝިޔާއިން ހިންގާފައިވާ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާތަކެއް ތަހުގީގުކުރަންފަށައިފި
ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަނަށް ދީފައިވާ ހަަމަލާގައި 52 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، އެ ހަމަލާއާ ރަޝިޔާއާ ގުޅުވޭ ސާފު ހެކި ހުރިކަމަށް ބުނެފައިވޭ
ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތަކުގެ ތަފްސީލްތައް ޖޯންސަންއަށް ތަފްސީލުކޮށްއަރުވާފައިވޭ

ރަޝިޔާއިން ހިންގާފައިވާ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާތަކެއް ޔޫކްރެއިންގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ތަހުގީގުކުރަންފަށައިފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ތަހުގީގުކުރަން ފަށާފައިވަނީ ރަޝިޔާ ސަރުކާރުގެ 500 އިސް އޮފިޝަލަކު ހިންގާފައިވާ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު 5،600 ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާގެ އެންމެ އިސް އޮފިޝަލުންނާއި، ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލޮޑްމިއަރ ޕުޓިންވެސް ހިމެނެއެވެ. ސްކައި ނިއުސް އޭޖެންސީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ޔޫކްރެއިންގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިރީނާ ވެނެޑިކްޓޯވާ ވިދާޅުވީ، ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަނަށް ދީފައިވާ ހަަމަލާގައި 52 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، އެ ހަމަލާއާ ރަޝިޔާއާ ގުޅުވޭ ސާފު ހެކި ހުރިކަމުގައެވެ.

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަންގެ ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން އެގައުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެސް އިރީނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރަށް އޭނާ ވަނީ ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ. އަދި އޭނާވަނީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތަކުގެ ތަފްސީލްތައް ޖޯންސަންއަށް ތަފްސީލުކޮށްއަރުވާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ޔޫކްރެއިން ދޫކޮށް ދިއުމަށް އެގައުމުގެ ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަނަށް މީހުން ޖަމާވެފައި ވަނިކޮށް ދީފައިވާ މިސައިލް ހަމަލާވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ބޮރިސް ޖޯންސަންވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމިއަރ ޒެލެންސްކީއާވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުން ހަތިޔާރުގެ އެހީތެރިކަން ޔޫކުރެއިންއަށް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭނާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ދެބޭފުޅުންވަނީ، ކިއެވްގެ މެދުތެރޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ވަޑައިގެން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް