ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 19:17
ލަންކާގެ އައު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަލީ ސަބްރީ
ލަންކާގެ އައު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަލީ ސަބްރީ
ރޮއިޓާސް
ލަންކާއަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުން
އިގްތިސާދީ ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް 3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޭރުގެ އެހީ ބޭނުންވާނެ – ލަންކާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ
އިގްތިސާދީ އަދި ގާނޫނީ އެޑްވައިޒަރުން ކުރިއަށް އޮތް 21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅުއްވާނެ
ލަންކާއިން ދައްކަން ޖެހިފައި ހުރި ދަރަނީގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ އަހަރު ދުވަހުގެ ދަރަނި 7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ

ސްރީލަންކާގައި މިވަގުތު އޮތް ހަމަނުޖެހުމުން އަރައިގަނެ، ޒަރޫރީ ތަކެއްޗަށް އޮތް ދަތިކަންފިލުވާ، ވަކިން ހާއްސަކޮށް ތެލާއި ބޭސް އަދި އިގްތިސާދީ ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް 3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޭރުގެ އެހީ ބޭނުންވާ ކަމަށް ލަންކާގެ އައު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަލީ ސަބްރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

22 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ސްރީލަންކާގައި ކަރަންޓާއި، ބޭހާއި، ތެލާއި އަދި ޒަރޫރީ އާންމު ތަކެއްޗަށް ވަނީ ޖެހިފައެވެ. މިއާއެކު އާންމުން ރުޅިގަދަވެ މަގުތަކަށް ނިކުމެ މުޒާހަރަތައް ކުރަމުންއަންނަ އިރު، ރައީސް ގޮތަބަޔަ ރާޖަޕަކްސައަށް ވަނީ ނުއުފުލޭވަރުގެ ފިއްތުންތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.

މަގާމާއި ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރޮއިޓަރސް އަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ސަބްރީ ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ގޮންޖެހުންބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. ސަބްރީ މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ގައުމަށް ބޭނުންވާ 3 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށްޓަކައި އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް) އާއި މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށްދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސޮވްރިން ބޮންޑު ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމާއި، ލޯންތައް ދެއްކުން ފަސްކުރުމުގެ އިތުރުން، ޖުލައި މަހުގައި ދައްކަން ޖެހޭ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި ދެއްކުމަށް ބޮންޑް ހޯލްޑަރުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވަން ވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ. އަދި ސަބްރީ ހުންނެވީ މިކަން ކުރެއްވޭނެ ކަމުގެ ބޮޑު އުއްމީދެއްގައެވެ.

ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި، މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ލަންކާއިން ދައްކަން ޖެހިފައި ހުރި ދަރަނީގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ އަހަރު ދުވަހުގެ ދަރަނި 7 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިއީ މިހާރު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ 3 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހިމަނައިގެންނެވެ. ބޭރުގެ ސޮވްރިން ބޮންޑަށް ނުދެއްކި 12.55 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި އިރު، ބޭރުގެ ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި މާޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުރީ 1.93 ބިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ސަބްރީ ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ އިސްކަމެއް ދެއްވަނީ ތެލާއި، ގޭހާއި ބޭސް އަދި ކަރަންޓް ލިބޭނެ އާންމު ހާލަތެއް ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ހޯއްދެވުމަށް ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޖަވާބެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުން ހުއްޓާނުލާ މުޒާހަރާކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގައި ކުރިއަށްގެންދާ މުޒާހަރާ ވަރަށް ހޫނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަޑިއަޅާލާފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު އިތުރަށް ވަނީ ނިކަމެތިވެފައެވެ. ސަބްރީ ވިދާޅުވީ މުޒާހަރާއަށް އިހްތިރާމް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ނުރަނގަޅު ނަތީޖާ ނުކުންނަ ބީދައިން އެކަން ކުރުމަކީ ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ސަބްރީ ވިދާޅުވީ ވަފުދަކާއެކީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު އައިއެމްއެފްއާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގްޓަން އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި، އިގްތިސާދީ އަދި ގާނޫނީ އެޑަވައިޒަރުން ކުރިއަށް އޮތް 21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅުއްވާ އެ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭރުގެ ދަރަނިތައް އަލުން ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ސަބްރީ ވިދާޅުވީ ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް އޮތް 6 މަސް ދުވަހަށް ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމާއި، ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމުގެ އިތުރުން ގެއްލުމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ އޮނިގަނޑު ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލަންކާގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަބްރީ ވަނީ, ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުންތައް ހުއްޓާލުމަށްފަހު ހަމަވަމުންދާ ދަރަނިތައް ރީސްޓަރަކްޗަރ ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހޭ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވްރިން ދަރަނި މި ޖުލައި މަހަށް ހަމަވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި, އިގުތިސާދު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް މި ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަލީ ސަބްރީ ވަނީ މިދަރަނި އަދާކުރުމަށް އެހީ ލިބޭތޯ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް)އަށް ވެސް ދާންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ވޯރލްޑް ބޭންކާއި އޭޑީބީގެ އެހީވެސް ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއެހީތައް ބޭނުންނަމަ ގައުމުގައި ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ބޭނުންވާކަމަށާއި މި ހަމަޖެހުން ނެތްނަމަ މަޝްވަރާތައް ކުރަން ދާނީ ކޮންބައެއްތޯ އޭނާ ވަނީ ސުވާލުއުފައްދަވާފައެވެ.

ނަމަވެސް އިދިކޮޅުން އަދިވެސް ގޮވާލަމުންދަނީ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ސަރުކާރުގެ އިސްތިއުފާއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް