ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 12:35
ކޮންގޯ ޕްލާސްޓިކުން ތަޣައްޔަރުވެފައި
ކޮންގޯ ޕްލާސްޓިކުން ތަޣައްޔަރުވެފައި
ރޮއިޓާސް
ޕްލާސްޓިކް އަލުން ބޭނުންކުރުން
ކޮންގޯއަށް ދިމާވެފައިވާ ޕްލާސްޓިކް މައްސަލަ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ފުރުސަތަކަށް
 
ކޮންގޯގައި ކުނި ޖަމާކުރާނެ ރަނގަޅު އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް
 
އެ ސިޓީން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 600 ޓަނުގެ ކުނި އުފައްދާ

ކޮންގޯގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ބުކާވޫގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެތައް ހާސް ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއެއް ދަނީ ރުސީޒީ ކޯރަށް އުކަމުންނެވެ. މިއާއެކު މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން އެގައުމުގައި ކަރަންޓު އުފެއްދުމެއް ބޭނުންކުރާ ހައިޑްރޯޕަވަރ ސްޓޭޝަންގެ ޓަރބައިންތައް ބެދި، އެތައް މަހެއް ވަންދެން އެތަން ބަންދުކުރަން ވަނީ ޖެހިފައެވެ. އަދި މުޅި ސިޓީން ކަރަންޓު ކެނޑި އަނދިރީގައި އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން އުޅެން ޖެހުނެވެ.

އެ ސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ ޕްލާސްޓިކުގެ މި މައްސަލަ އެލީ މަޕެންޒީ މަތަބާރޯއަށް ފެނުނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އާމްދަނީ ހޯދުމާއި، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދެވޭނެ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މީގެ 7 އަހަރުކުރިން އޭނާގެ ކުންފުނި އެފްޑީއޭ ގްރޫޕުން ވަނީ ޕްލާސްޓިކު ފުޅިއާއި އަދިވެސް މިނޫން އެކި ބާވަތުގެ ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން މަގުތަކުގެ ދުވާރުގައާއި، ބޮޑެތި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖަހަން ގައު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. މިއީ އަގު ހެޔޮ އަދި ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ވަރުގަދަކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ގައު ތަކެކެވެ.

މަޕެންޒީ ބުނިގޮތުގައި އޭރު އެ ސިޓީގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރާނެ ގޮތެއްވެސް އަދި ރައްކާތެރިކޮސް ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތެވެ.

އަހަރުމެން ބޭނުންވީ ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް އޮތްކަން ޔަގީންކުރަން. އަދި ސިޓީގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި، ކިވޫ ފެންގަނޑު އަދި ރުސިޒީ ކޯރުގެ ސާފުތާހިރުކަންވެސް ކަށަވަރުކުރަން.
އެލީ މަޕެންޒީ މަތަބާރޯ

އެ ސިޓީގެ މޭޔަރ މެސްޗަކް ބިލޫބީ އުލެންގަބޫ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބުކާވޫގައި ދިރިއުޅޭ 1.6 މިލިއަން މީހުން ކުނި އަޅާނެ ރަނގަޅު ތަނެއް އެ ސިޓީގައެއް ނެތެވެ. އެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 600 ޓަނުގެ ކުނި އުފައްދާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކުނި އަޅާނެ އިންތިޒާމުތައް ރަނގަޅަށް ހަމަޖެހިފައިނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުނި މެނޭޖްކުރުމަކީ ކިހާ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ކަމެއް ކަން އާބާދީގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ނޭނގޭ. އެމީހުން އެކަންކަމަށް އަހުލުވެރިއެެއް ނޫން. އެހެންވީމަ މިކަމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ. އަހަރުމެން މި ދަނީ އެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން.
މޭޔަރ މެސްޗަކް ބިލޫބީ އުލެންގަބޫ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ އެންވަޔަރަންމެންޓް ޕްރޮގްރާމުން އަންދާޒާކުރާ ގޮތުގައި އެ ސަރައްހައްދުގައި އުފައްދާ ކުނީގެ 70 އާއި 80 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ ކުންޏަކީ އަލުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ކުންޏެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރީސައިކަލް ކުރަމުންދަނީ އެންމެ 4 އިންސައްތަ ކުނި ކަމުގައި ޔޫއެންއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މަޕެންޒީގެ ކުންފުނީގެ މި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބޮޑެތި ކުނި ފަރުބަދަތައް ހެދޭވަރަށް އެ ސަރަހައްދުން ޕްލާސްޓިކް އެއްކުރެއެވެ. އަދި ފެކްޓްރީއަށް ގެންގޮސް އެ ޕްލާސްޓިކުތައް ވިރުވައި، ހެކްޒަގަންއެއްގެ ފަރުމާއަށް އިންނަ ތަތްގަނޑަކަށް އެ ވިރުވި ޕްލާސްޓިކުތައް އަޅައެވެ. އަދި އެ ހިކުމުން ތަތްގަނޑުން ނަގައި ވިއްކަން ލައެވެ.

އެކި ލެވެލްތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާ އެކުވެސް އަހަރުމެން މަސައްކަތްކުރަން. އެއްބަޔަކު ޕްލާސްޓިކް އެއްކުރާއިރު އަނެއް ބަޔަކީ ޕްލާސްޓިކް ވިރުވާ މީހުން. ދެން އުޅޭނީ މާކެޓިން ސައިޑުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން. މިކަމުން އިތުރު ވަޒީފާތައް އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިވެ އެތައް ގޮތަކުން މުޖުތަމައަށް ފައިދާވާނެ ކަންކަން އެބަ ކުރެވޭ.
އެލީ މަޕެންޒީ މަތަބާރޯ

މަޕެންޒީގެ ކަސްޓަމަރެއް ބުނި ގޮތުގައި މި ގައުތައް އާންމުކޮށް ހުންނަ ސިމެންތި ގަލަށްވުރެ އަގު ހެޔޮ، ސާފުކުރަން ފަސޭހައެވެ. އަދި މިކަމުން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން އެހީވެދޭކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް