ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2022 | ހުކުރު 09:51
މައިކްރޯޕްލާސްޓިކުކޮޅެއް
މައިކްރޯޕްލާސްޓިކުކޮޅެއް
އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނުން
އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނުން: ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގެ ރަނގަބީލެއް
 
އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި މިކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދޭން މިވަނީ މަޖުބޫރުވެފައި
 
އިންސާނުންގެ ލެއިންނާއި ފުއްޕާމެއިން މިހާރު ވަނީ މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނިފައި
 
މައިކްރޯޕްލާސްޓިކަކީ 5 މިލިމީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ކޮޅުތަކެއް

މައިކްރޯޕްލާސްޓިކަކީ 5 މިލިމީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ކޮޅުތަކެކެވެ. މިއީ އިންސާނުންގެ ލޮލަށް ފެންނަ ވަރަށްވުރެ ކުޑަ އެއްޗެެކެވެ. ޕްލާސްޓިޓިކަކީ އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނެތި ދިއުމަށް އެތައް އަހަރެއް ނަގާ އެއްޗެކެވެ. އެ ތަކެތި ވީރާނާވެގެންދާއިރު ކަނޑާއި ވަޔާއި، ފަރުބަދަތަކާއި، ވެލިންނާއި، އިންސާނުން ކާން ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއަށް މި މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްތައް ދޫވެގެން ދެއެވެ. އެހާހިސާބުން ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް އިންސާނުންނާއި، ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާއި، އެއްގައުމުގައި އުޅޭ ޖަނަވާރުތަކަށްވެސް މީގެ އަސަރު ކުރެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ދިރާސާތަކުންނާއި އަދި މިހާރުވެސް ހަދަމުންދާ ދިރާސާތަކުން ކަނޑުގައި އުޅޭ ދިރުންތަކުން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނިފައިވާކަން ސައިންސްވެރިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިންސާނުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކި ތަންތަނުން އުފައްދާ ކާ އެއްޗެހިންވެސް މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. މިގޮތަށް އިންސާނުން ބޭނުންކުރާ އެތައް އެއްޗަކުންނާއި، އިންސާނުން ދިރިއުޅޭ މާހައުލުން ވެސް މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކް ފެންނަމުންދާތީ އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް މި ތަކެތި ވާސިލްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ސައިންސްވެރިން ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ.

މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އިންސާނުންގެ ލޭގައި މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ހެދި ޓެސްޓަކުން އިންސާނުންގެ ލެއިން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ވަނީ ފެނިފައެވެ. މި ދިރާސާއަށް 22 މީހެއްގެ ލޭގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ބަލާފައިވާއިރު، މިސާމްޕަލްތައް ބެލިބެލުމުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 80 އިންސައްތަ މީހުންގެ ލެއިން ވަނީ މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކް ފެނިފައެވެ. މީގެތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ސާމްޕަލުން ވަނީ ޕީއީޓީ ޕްލާސްޓިކް ފެނިފައެވެ. މިއީ އެކިކަހަލަ ބުއިންތައް ބަންދުކުރާ ފުޅި އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރާ ވައްތަރެއްގެ ޕްލާސްޓިކެކެވެ. ތިންބައިކުޅަ އެއް ބަޔަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ލޭގެ ސާމްޕަލުން ޕޮލިސްޓްރީން ފެނިފައިވެއެވެ. މިއީ ކާނާއާއި އެހެން ތަކެތި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތުގެ ޕްލާސްޓިކެކެވެ.

Advertisement

އެއަށްފަހު ސައިންސްވެރިން ގެންދަނީ މައިކްރޯޕްލާސްޓިކްގެ އަސަރު އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތަކަށް ކުރޭތޯ ބަލަމުންނެވެ. މި ދިރާސާގެ ތެރެއިން ފުއްޕާމޭގެ ޓިޝޫއިން ސާމްޕަލް ނަގައި ވަނީ ޓެސްޓު ހަދާފައެވެ. މި ޓެސްޓުން އިންސާނުންގެ ފުއްޕާމޭގެ އެންމެ އެތެރެއިން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނިފައިވާކަމަށް މިމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ސައިންސްވެރިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އިންސާނުންގެ ފުއްޕާމެއިން 12 ވައްތަރެއްގެ މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ފެނިފައިވާކަމަށްް ސައިންސްވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ނައިލޯނާއި، ރެސިންސް ފަދަ މައިކްރޮޕްލާސްޓިކް ހިމެނޭކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުން މައިކްރޯޕްލާސްޓިކް ދެނެގަތުމަށް ހަދާފައިވާ ދިރާސާތަކުން އެކަނިވެސް މިކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހާމަކޮށްދެއެވެ. އިތުރު ގުނަވަންތަކަށް މީގެ އަސަރު ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ސައިންސްވެރިން ދަނީ ދިރާސާތައް ހަދަމުންނެވެ. އެއީ އަދިވެސް އިތުރު ގުނަވަންތަކުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ދެކޭތީއެވެ. އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ މައިކްރޯޕްލާސްޓިކުގެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ ދުވަހަކަށް ވާއިރު މިހާރުން ފެށިގެން މިކަމުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަން އެބަހުއްޓެވެ. މިކަމުން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދިރާސާތަކުން ދައްކަނީ ނުރައްކާތެރި ޕްލާސްޓިކާ ދުރުވެ ތިބުމެވެ. އަދި ކާ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުކަމެއް ދިނުމާއި، އުޅޭ މާހައުލު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސާފުކުރުމަށްވެސް ލަފާދެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު މުޅި ދުނިޔެއިން 300 މިލިއަން މެޓްރިކް ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކު އުފައްދައެވެ. މީގެ 80 އިންސައްތަ ޕްލާސްޓިކަކީ ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާނުލެވި، ދުނިޔޭގެ މާހައުލަށް ދޫވާ ތަކެއްޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
20%
40%
20%
20%
ކޮމެންޓް