ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 12:08
ޕިއްޒާ ޓޯސްޓް
ޕިއްޒާ ޓޯސްޓް
ސޭފް ފުޑް
ބަދިގެ 1443
ޕިއްޒާ ޓޯސްޓް
 
ޕިއްޒާ ޓޯސްޓް ތައްޔާރުކޮށްލަން މާ ގިނަ ވަގުތެއް ނުނަގާނެ

ޕިއްޒާ އަކީ އެކި މުނާސަބަތުތަކަށް ދިވެހިން ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުން ކުރާ ކާއެއްޗެކެވެ. ޕާޓީތަކާއި އެކި ހަފްލާތަކަށް ވެސް ޕިއްޒާ ވަރެއް ނޯވެއެވެ. ޕިއްޒާ އެކި ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްލެވޭއިރު، މި ފަހަރު މިގެނެސްދެނީ ޕިއްޒާ ޓޯސްޓު ތައްޔާރުކޮށްލާނެ ގޮތެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 1 ކުޑަ ޕާން
 • 1 ފިޔާ ކުދިކޮށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި
 • 1 ކެޕްސިކަމް
 • 1 ގިތެޔޮ މިރުސް
 • ½ ސަމްސާ ލޮނު
 • ½ ސަމްސާ އަސޭމިރުސް\
 • 1 ދަޅު ޓޮމާޓޯ
 • 1 ދަޅު މަސް
 • 1 ސަމްސާ ޗިލީ ސޯސް
 • ½ ސަމްސާ އޮރިގާނޯ
 • ޗީޒް
 • 1 ސަމްސާ ބަޓާރ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ޕާން ފޮތިތަކުގެ އެއްފަރާތުގައި ކުޑަ ބަޓަރު ކޮޅެއް ހާކާލުމަށްފަހު އެފަޅި ކުޑަކޮށް ފިހެލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތެއްޔަކަށް ކުޑަ ތެޔޮކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު ފިޔާ އަދި ކެޕްސިކަމް ކުޑަކޮށް ރަތްކޮށްލާށެވެ. ފިޔާކޮޅު ރަތްވުމުން ގިތެޔޮ މިރުހާއި ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް އެޅުމަށްފަހު އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ލޮނު، އަސޭމިރުސް، އޮރިގާނޯ އަދި ޗިލީ ސޯސް އެޅުމަށްފަހު ކުޑަ އިރުގަނޑެއް ވަންދެން މަޑު ގިނީގައި ސޯސްގަނޑު ކެކެންދެން ބަހައްޓާށެވެ. 4 ވަރަކަށް މިނިޓް ވުމުން ސޯސްގަނޑުގެ ތެރެއަށް މަސްދަޅު އަޅާލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ސޯސްގަނޑު ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުކޮށް ނިމުމުން ކުރިން ފިހުނު ޕާންފޮތިތަކުގެ އެއް ފަޅީގައި ސޯސް ހާކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޗީޒް ކޮޅެއް ގާނާލާފައި ސޯސްގަނޑުގެ މައްޗަށް އަޅާލުމަށްފަހު ޕާން ފޮތި ފިހުމަށް އަވަނަށްލާށެވެ.

ޕާން ޓޯސްޓް ހެދުމަށް ޕާން ފޮތި އަވަނަށްލާއިރު މައްޗާއި ތިރި ފިހެވޭގޮތަށް 150 ޑިގްރީއަށް އަވަން ސެޓު ކުރުމަށްފަހު ގާތްގަނޑަކަށް 10-5 މިނިޓް ވަންދެން އަވަން ޖައްސާފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ރަނގަޅަށް ދެފަޅި ފިހެވުމުން އެހެރީ ޕިއްޒާ ޓޯސްޓް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
0%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް