ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 20:26
އއ.ރަސްދޫ
އއ.ރަސްދޫ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ރަސްދޫގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
ރަސްދޫގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 25 އެޕްރީލް ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 11:00 ގައި 

އއ ރަސްދޫގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެދުމުގެ މަތިން، ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން އއ. ރަސްދޫގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލާކަމަށެވެ.

މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މި މަސައްކަތަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ (އެން.ސީ.ބީ) އުޞޫލުގެ މަތިންނެވެ.

މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް  500 ރުފިޔާ ގެ ނޮން-ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 4 އެޕްރީލް ން 21 އެޕްރީލް އަށް، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8:30 އިން 14:00 (ރަމަޟާން މަހު: 09:30 އިން 13:00) އަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް - ބަނޑޭރި ޕޭ މެދުވެރި ކޮށެވެ. 

Advertisement

މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި -/255,000ރ (ދެލައްކަ ފަންސާސް ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ނުވަތަ އެޢަދަދާއި އެއްވަރު ޢަދަދެއްގެ ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 148 ދުވަހެވެ.

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 25 އެޕްރީލް ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 11:00 ގައި އެމިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި 75 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު ޏ. ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މިއިން ކޮންމެ ރަށެއްގައި 200 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް މިދިޔަ މަހު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ބިމަށާއި ފުލެޓަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ - އަކްރަމް
ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާގެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހި - ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރާ ސަރަހައްދުގެ ޗާޓެއް އާންމުކޮށްފި
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 20 އަހަރު ވެފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޭ ސްކީމް މިރޭ ހުޅުވާލަނީ - ގޯތި ދޭ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި އުތުރު ތިލަފަޅު
ރަސްދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށިލުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ރައީސްގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް، މާލޭ ސަރަހައްދުން ގޯތި ކަނޑައި ގޯތި ދޭން ފަށައިފި
ރަސްދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ލުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ
ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަތް، ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު އެނބުރި އެމްޑީޕީއަށް
"މަސައްކަތް ކުރަނީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު ގިނަވެގެން ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިޢުލާންކުރުމަށް"