ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 09:01
ސާބިޔާގެ ވެރިރަށް ބެލްގްރޭޑްގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއަރގައި ބައިވެރިވި ރާއްޖޭގެ ވަފްދު
ސާބިޔާގެ ވެރިރަށް ބެލްގްރޭޑްގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއަރގައި ބައިވެރިވި ރާއްޖޭގެ ވަފްދު
އެމްއައިޓީޑީސީ
ފަތުރުވެރިކަމަށް އިތުރު މާކެޓް ތައާރަފްކުރުން
ބޮލްކަންސް މާކެޓަކީ ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ މުހިންމު މާކެޓެއް - ރާއިދު
 
ސާބިއާގެ ގައުމުތަކަށް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ވިސްނުމެއް
 
ގެއްލިގެންދާ ބައެއް މާކެޓްތައް ފޫބެއްދޭވަރުގެ މާކެޓަކަށް ބޮލްކަންސް ވެގެންދާނެ
 
ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ލަގްޒަރީ ބްރޭންޑް

ބޮލްކަންސް މާކެޓަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ފައިދާވާނެ މުހިންމު މާކެޓެއް ކަމަަށް އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރާއިދު ވިދާޅުވީ، މާޗް މަހު ސާބިއާގެ ވެރިރަށް ބެލްގްރޭޑްގައި އޮތް ޓޫރިޒަމް ފެއަރގައި ބައިވެރިވުމުން އެ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަކީ ރާއްޖެއަށް މުހިންމު މާކެޓެއްކަން އެނގިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ. ސާބިއާގެ ގައުމުތަކަށް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ވިސްނުމެއް ކަމަށާއި، އެ ސަރަހަދުން ރާއްޖެއާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަން ފެއާރއިން އެނގުނު ކަމުގައި ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު އެއް މާކެޓަކަށް ބަރޯސާވެގެން ނުތިބެވޭނެ ކަން ކޮވިޑު ތެރޭގައި އެނގިގެން ދިޔަ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ މާކެޓްތައް ބޮލްކަންސް ސަރަހައްދަށް ފުޅާކުރުމަަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަކީ، ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެއްލިގެންދާ ބައެއް މާކެޓްތައް ފޫބެއްދޭވަރުގެ މާކެޓަކަށް ބޮލްކަންސް ވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެ ސަރަހައްދު ފެނިގެންދިޔައީ ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ސަރަަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ބަޔަކު އެސަރަަހައްދުގައި އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވުނުކަމަަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއިދު ވިދާޅުވީ، ފެއަރއަށް ޒިޔާރަތްކުރި 80 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ރާއްޖެ އެނގޭކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް އަންނާނެ ގޮތް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސަރަހައްދުން ފަސޭހައިން ރާއްޖެއަށް އަންނާނެ ގޮތެއް ބަލައި، އިތުރު އެއާލައިންތަކަށް ރާއްޖޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލަން ޖެހޭ ކަމުގައި ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއިދު ވިދާޅުވީ، އިޝްތިހާރު ކުރުމުގައި އެއްވެސް ގޮންޖެހުމެއް ނެތް ކަމަށާއި، އޮތީ ރާއްޖެއަށް ވާސިލުވުމުގައި އޮތް ގޮން ޖެހުން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ލަގްޒަރީ ބްރޭންޑް ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް